Zarządzanie – Studia I stopnia - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zarządzanie – Studia I stopnia

Dlaczego warto wybrać ZARZĄDZANIE?

• Kierunek, który daje szerokie spektrum możliwości podjęcia zatrudnienia;

• Różnorodna i ciekawa praca;

• Szansa na uzyskanie anwansu;

• Ukończenie studiów zapewnia również kwalifikacje niezbędne do założenia własnej działalności gospodarczej.

 

Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

• Jeżeli Twoim marzeniem jest prowadzenie własnej działalności to na naszej Uczelni znajduje się jeden z najnowocześniejszych Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - na preferencyjnych warunkach możesz testować własne pomsyły biznesowe bez zbędnego ryzyka;

• Firmy współpracujące z Uczelnią poszukują studentów i absolwentów tego kierunku;

• Liczne szkolenia zewnętrzne oraz wewnętrzne;

• Doświadczona kadra;

• Studia m.in. pozwalają na podjęcie zatrudnienia na stanowiskach specjalistów i menedżerów w firmach, instytucjach administracji państwowej i bezpieczeństwa publicznego, organizacjach, itd.;

• A po zajęciach do Twojej dyspocyji jest basen wraz z jacuzzi, siłownią, sauną i halą sportową - posiadamy na terenie uczelni OSiR ANGELICA.

 

Studia:

 • Dostarczają wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej wszystkich obszarów zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami (również samorządowymi).
 • Zakres materiału dotyczy elementów nauk o zarządzaniu, finansów, marketingu, rachunkowości, zarządzania kapitałem ludzkim, informatyki, zarządzania jakością, zarządzanie projektami, organizacji działań w skali lokalnej i międzynarodowej oraz elementów nauk pokrewnych – ekonomii, statystyki i języka angielskiego.
 • Interdyscyplinarny charakter.
 • Możliwość pozyskiwania nie tylko wiedzy, ale także doskonalenia własnych umiejętności osobistych, kształtowania potencjału osobowościowego, pozyskiwania umiejętności zawodowych i podejmowania praktyk zawodowych zgodnych z obraną przez siebie specjalizacją.


Czas trwania: 6 semestrów, obejmują 2000 godzin zajęć na studiach stacjonarnych oraz 1200 godzin na studiach niestacjonarnych oraz dają możliwość uzyskania 180 punktów ECTS (studia stacjonarne i niestacjonarne).
Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne.
Absolwent tego kierunku jest w pełni przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich).


Co mówią partnerzy?

„Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim w województwie łódzkim. Profesjonalna kadra dydaktyczna oraz współpraca z przedsiębiorcami w ramach inicjatyw klastrowych ŁARR S.A.: Łódzkim Klastrze Gamedev i Klastrze Innowacji Budowlanych BOAT pozwala władzom uczelni na dopasowanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Jako instytucja otoczenia biznesu wpierająca rozwój przedsiębiorczości chętnie bierzemy czynny udział w wydarzeniach organizowanych na uczelni takich jak Dzień IT i Akademickich Targach Pracy.” – Przemysław Andrzejak, Prezes Zarządu - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

"Zarząd Polski Przedsiębiorczej pragnie zarekomendować i wyrazić zadowolenie ze współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności, która trwa już drugi rok akademicki.
Na uwagę zasługuję fakt, iż Uczelnia jest otwarta na ludzi przedsiębiorczych. Pomaga osobom które mają potencjał i chcą go rozwijać. Jest otwarta na nowe pomysły i inicjatywy.
We współpracy z Uczelnią Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dają studentom możliwość nauki przedsiębiorczości w praktyce poprzez założenie własnej firmy w formie startupu. Daje to możliwość nauki oraz zdobywania praktycznego doświadczenia pod kątem oczekiwań rynku. Uczelnia jest najbardziej ceniona i rozpoznawana wśród pracodawców oraz powstała z myślą o informatyce i jest to od wielu lat jej kierunek wiodący. Ponadto uczelnia współpracuje z największymi firmami branży IT w Polsce i na świecie. Jesteśmy przekonani, że instytucje podejmujące współpracę z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności będą w pełni usatysfakcjonowane z jej efektów."Dariusz Żuk, Prezes Zarządu Polski Przedsiębiorczej

„Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi aktywnie wspiera rozwój postaw pro przedsiębiorczych wśród swoich studentów. Wpływa na wzrost kompetencji istotnych z punktu widzenia prowadzenia własnego biznesu w kraju i zagranicą oraz pozwala testować swoją wiedzę w praktyce. Cieszymy się, że WSIiU będąc partnerem Łódzkiego oddziału Business Link współpracuje z nami przy projektach mających znaczenie z punktu widzenia nie tyle pracowników, co pracodawców.„ - Cezary Stacewicz , Chief Product Officer Business Link Poland oraz Manager Business Link Łódź.

>> Więcej opinii Partnerów

 

Studia oferują możliwość kształcenia w ramach 11 specjalności:

 • Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa
 • e-Biznes
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia
 • Zarządzanie BHP
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Zarządzanie transportem – flotą
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie w logistyce

Specjalność "Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa" to:

 • Wiedza z zakresu metod usprawniania procesów zarządzania organizacją poprzez, m.in., doskonalenie systemów kontroli wewnętrznej, w tym także kontroli finansowej.
 • Solidna wiedza z zakresu audytu wewnętrznego, różnych obszarów funkcjonowania organizacji, w tym metody pracy audytora wewnętrznego: rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem oraz planowanie i przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 • Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować jako: audytor wewnętrzny, inspektor kontroli finansowej, inspektor kontroli jakości, inspektor nadzoru, koordynator lub specjalista ds. finansowych, kontroler, analityk w instytucjach zajmujących się zarządzaniem, doradztwem w zakresie zarządzania a także prowadzić własną działalność.

Praktyki odbędziesz w firmach audytorskich, bądź firmach audytowanych.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa":

 • Prawo gospodarcze,
 • Kontrola finansowa,
 • Zarządzanie procesem,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Finanse publiczne,
 • Poręczenia i gwarancje skarbu państwa,
 • Audyt finansowy i podatkowy,
 • Proces planowania i wykonywania audytu wew.,
 • Audyt bezpieczeństwa informacji,
 • Audyt zewnętrzny,
 • Prawo finansowe,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Rachunkowość budżetowa,
 • Kontrola wewnętrzna,
 • Audyt systemów informatycznych,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Audyt wewnętrzny,
 • Zamówienia publiczne,
 • Audyt jakości środowiska,
 • Audyt środków unijnych.

Specjalność "e-Biznes" to:

 • Specjalność interdyscyplinarna, pozwalająca twórczo pracować w dziedzinie: specyfikowania, projektowania, uzdrawiania i stosowania technologii informacyjnych we wszystkich przedsięwzięciach opartych na systemach e-gospodarki.
 • Umiejętność zarządzania portalami internetowymi, wdrażania i integracji internetowych rozszerzeń systemów informatycznych, tworzenia systemów zarządzania dla organizacji o strukturze rozproszonej, projektowania i wdrażania rozwiązań bazujących na nowoczesnych metodach przetwarzania danych, prowadzenia analiz ekonomicznych, wykorzystania metod wspomagania decyzji zorientowanych na media elektroniczne, budowy i integracji systemów bankowości elektronicznej oraz nowoczesnych systemów płatności elektronicznej, zarządzania marketingiem elektronicznym, stosowania technologii interaktywnych w wirtualizacji zarządzania i komunikacji biznesowej, zastosowania metod i narzędzi ochrony bezpieczeństwa przedsięwzięć e- biznesowych.
 • To na Ciebie właśnie czekają krajowe i zagraniczne firmy konsultingowe i informatyczne; międzynarodowe korporacje ale także małe i średnie przedsiębiorstwa; administracja i organizacje wirtualne , takie jak: sklepy internetowe, e-firmy, kreatorzy nowych społeczności internetowych.

To Ty możesz zostać projektantem, technologiem, administratorem w e- biznesie, użytkownikiem, konsultantem, menedżerem we wszystkich instytucjach działających na e- platformach, aktywnych w internecie.

Praktyki możesz odbyć w każdej firmie stosującej wysoko zaawansowane technologie informacyjne.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "e-Biznes":

 • Prawne aspekty działalności organizacji elektronicznej,
 • Analiza i projektowanie systemów informatycznych,
 • Zabezpieczenie transakcji oraz płatności w internecine,
 • Systemy gospodarki elektronicznej,
 • Przygotowanie profesjonalnego serwisu www,
 • Elektroniczny marketing,
 • Modele elektronicznego biznesu,
 • Sieci w działalności gospodarczej,
 • Informatyczne modele zarządzania.

Specjalność "Zarządzanie nieruchomościami" to:

 • Diagnozowanie, rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami ale także zasobami: ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.
 • Możliwość pracy jako zarządca nieruchomości lub wspólnoty mieszkaniowej; pracownik biura specjalizującego się w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami, pracownik instytucji, agencji, zajmujących się doradztwem w zakresie zarządzania nieruchomościami; pośrednik w obrocie nieruchomościami, wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami; członek kadry zarządzającej; praca w samorządzie terytorialnym na stanowisku specjalisty do spraw planowania inwestycji w nieruchomości ale również możlwość prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Zarządzanie nieruchomościami":

 • Podstawy zarządzania nieruchomościami,
 • Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości,
 • Gospodarka nieruchomościami,
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi o charakterze niekomercyjnym,
 • Zarządzanie nieruchomościami,
 • Wycena nieruchomości,
 • Postawy prawne gospodarowania nieruchomościami,
 • Informatyczne wsparcie zarządzania nieruchomościami,
 • Zamówienia publiczne,
 • Ocena efektywności inwestycji w nieruchomości,
 • Podstawy budownictwa i kosztorysowania.

Praktyki możesz odbyć w: biurze obrotu nieruchomościami, agencji nieruchomości, stowarzyszeniach lokalnych rzeczoznawców i pośredników lub federacji zrzeszającej stowarzyszenia albo
w Instytucie Doradztwa Majątkowego i zdobyć odpowiednie uprawnienia.

Specjalność "Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia" to:

 • Nauka w obszarze rozpoznawania środowiska demograficznego i społecznych uwarunkowań oraz zagrożeń zdrowia ludzkiego; organizacja i realizacja programów dotyczących ochrony zdrowia; stosowanie w praktyce metody ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.
 • Specjalistyczna wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej.
 • Możliwość pracy w kadrze zarządzającej publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, w wydziałach zdrowia, organach administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego w działach administracji zakładów opieki zdrowotnej i instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych.

Praktyki odbędziesz w takich placówkach służby zdrowia jak: szpitale, przychodnie, DPS, hospicja.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia":

 • Gospodarka lekami,
 • Negocjacje,
 • Ekonomika ochrony zdrowia,
 • Źródła finansowania jednostek ochrony zdrowia,
 • Informatyczne wspomaganie procesów zarządzania w ochronie zdrowia,
 • Metody statystyczne,
 • Strategie finansowania przedsiębiorstw,
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia,
 • Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej,
 • Marketing usług zdrowotnych,
 • Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia,
 • Analiza finansowa,
 • Rachunkowość zarządcza w ochronie zdrowia.

Specjalność "Zarządzanie BHP" to:

 • Szeroka wiedza wspomagana nowoczesnymi technologiami informatycznymi i umiejętność twórczego zajmowania się organizacją pracy służb BHP, zarządzania jej bezpieczeństwem, oceny ryzyka, zapobiegania wypadkom i awariom prowadzącym do utraty zdrowia a nawet życia.
 • Umiejętność zorganizowania warunków pracy w sposób gwarantujący godną i bezpieczną pracę, diagnozowania i praktycznego rozwiązywania problemów związanych z BHP.
 • Zdolność rozpoznawania zagrożeń i im przeciwdziałania, umiejętność kierowania zespołami w sytuacjach nadzwyczajnych oraz komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.
 • Możliwość pracy w firmach świadczących usługi w zakresie BHP, ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie, w służbach BHP wszystkich sektorów gospodarki: administracji państwowej, samorządach terytorialnych, służbach mundurowych, służbie zdrowia, szkolnictwie, budownictwie itp. jako menedżer służby BHP, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania BHP, instruktor BHP, specjalista BHP.

Praktyki odbędziesz w jednostkach prowadzących szkolenia BHP, zakładach pracy z sekcjami BHP.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Zarządzanie BHP":

 • Prawne uwarunkowania ochrony pracy,
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem,
 • Analiza zagrożeń i ryzyka zawodowego,
 • Psychologia pracy,
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
 • Dokumentacja BHP,
 • Etyka służby BHP,
 • Ochrona przeciwpożarowa,
 • Informatyczne wspomaganie zarzadzaniem BHP,
 • Ekonomiczne aspekty BHP,
 • Ergonomia,
 • Audyt wewnętrzny,
 • Pedagogika pracy.

Specjalność "Zarządzanie międzynarodowe" to:

 • Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami (w tym także informatycznymi) analizy i oceny działalności przedsiębiorstw, świadczenia usług doradczych firmom zagranicznym działającym w Polsce i polskim działającym za granicą, identyfikacji i rozwiązywania problemów współczesnej gospodarki (także w sytuacjach kryzysowych), poszukiwania środków finansowania działalności (także Twojej firmy), wykorzystania szansy zaistnienia na runku UE i unikania ryzyka w prowadzonej działalności, opracowywania i wdrażania międzynarodowych strategii rynkowych.
 • Możliwość pracy w strukturach UE, w instytucjach realizujących programy unijne, w organizacjach handlu zagranicznego; możesz zostać menedżerem, kierownikiem lub zarządcą przedsiębiorstwa międzynarodowego.

Praktyki odbędziesz w znanych na polskim rynku firmach międzynarodowych.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Zarządzanie międzynarodowe":

 • Międzynarodowe prawo komercyjne,
 • Podstawy zarządzania międzynarodowego,
 • Fundusze strukturalne,
 • Podstawy rachunkowości międzynarodowej,
 • Międzynarodowy rynek pracy,
 • Tworzenie biznesu w Europie,
 • Międzynarodowa polityka jakości,
 • Marketing międzynarodowy,
 • Techniki negocjacji międzykulturowej,
 • Globalne środowisko biznesu.

Specjalność "Zarządzanie transportem – flotą" to:

 • Planowanie i organizowanie transportu publicznego oraz sprawne kierowanie jego funkcjonowaniem.
 • Umiejętność planowania, projektowania, wdrażania, modelowania i eksploatowania systemów transportowych oraz zarządzanie projektami transportowymi, wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne oraz nowe koncepcje i metody zarządzania.
 • Organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą we wszystkich działach transportu, w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych i transportowych, portach maszynowych, zakładach komunikacji publicznej.
 • Możliwość pracy jako menedżer, specjalista, analityk, kierownik w międzynarodowym lub krajowym przedsiębiorstwie transportowym, firmie transportowej zajmującej się przewozem osób, dziale transportu dużych zakładów przemysłowych, firmie produkującej środki transportu instytucji publicznej odpowiadającej za komunikację i transport publiczny, w centrum logistycznym.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Zarządzanie transportem – flotą":

 • Ekonomika transport,
 • Prawo w transporcie i logistyce,
 • Elementy badań operacyjnych,
 • Ubezpieczenia w transporcie i logistyce,
 • Logistyka usług transportowych,
 • Transport krajowy i międzynarodowy,
 • Zrównoważona polityka transportowa w UE,
 • Informatyczne wspomaganie zarządzania transportem,
 • Praktyka optymalizacyjna w arkuszu kalkulacyjnym,
 • Metody analizy i prognozowania rynku transportowego,
 • Marketing usług transportowych,
 • Transport w logistyce,
 • Strategia konkurencyjności w transporcie.

Specjalność "Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa" to:

 • Umiejętność analizy informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji z zakresu finansów, koordynowania pracy jednostek finansowych dużych i małych przedsiębiorstw, formułowania planów finansowych, konstruowania budżetu firmy jako całości oraz budżetów poszczególnych jednostek strategicznych, oceny perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa wyznaczając inwestycje i działania rynkowe niezbędne dla osiągnięcia wysokiej pozycji konkurencyjnej, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Umiejętność stosowania zasady rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, opracowania biznesplanu, kształtowania prawidłowej struktury finansowania majątku przedsiębiorstwa, analizowania sytuacji ekonomiczno - finansowej firmy, wykorzystania programów komputerowych oraz zasobów Internetu, skuteczne prowadzenie negocjacji, pozyskiwanie, analizowanie, prezentowanie i interpretowanie danych statystycznych dotyczących sytuacji finansowej.
 • Możliwość podjęcia pracy jako dyrektor finansowy, analityk ds. Ekonomicznych, finansowych,, kontroli kosztów, kredytowy, agent i broker ubezpieczeniowy, doradca finansowy i podatkowy, makler papierów wartościowych.

Praktyki możesz odbyć w różnego typu korporacjach, przedsiębiorstwach i firmach, w których będziesz mógł zweryfikować nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa":

 • Rynki finansowe,
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw,
 • Strategie finansowania przedsiębiorstw,
 • Metody analizy i prognozowania rynku,
 • Informatyczne wsparcie zarządzania finansami,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • Matematyka finansowa,
 • Metody wyceny wartości przedsiębiorstw,
 • Analiza przedsiębiorstwa (finansowa),
 • Zarządzanie w stanach kryzysowych,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Metody oceny efektywności przedsięwzięć gospodarczych,
 • Bezpieczeństwo lokowania nadwyżek finansowych,
 • Ubezpieczenia społeczne.

Specjalność "Zarządzanie przedsiębiorstwem" to:

 • Wiedza z zakresu metod organizacji i zarządzania, podejmowania decyzji kierowniczych, inwestycji kapitałowych, metod pozyskiwania kapitału, podstawowych strategii marketingowych przedsiębiorstwa oraz umiejętności tworzenia biznesplanu firmy, opracowania strategii rozwoju firmy, analizy rozwoju przedsiębiorstwa, tworzenia strategii marketingowej firmy/produktu oraz przygotowania planu działań marketingowych dla realizacji przyjętej strategii, przygotowania i wdrożenia zmiany w organizacji, a także świadomość odpowiedzialności zawodowej.
 • Możliwość podjęcia pracy w charakterze menadżera, kierownika średniego szczebla zarządzania, samodzielnego przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą, członka zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstwa, doradcy z dziedziny zarządzania w firmach konsultingowych.

Praktyki będziesz mógł odbyć w przedsiębiorstwach państwowych i komercyjnych co ułatwi Ci weryfikację nie tylko nabytej wiedzy, ale także zdobytych umiejętności i kwalifikacji.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Zarządzanie przedsiębiorstwem":

 • Prawo w praktyce gospodarczej,
 • Strategie działalności MŚP,
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • Metody analizy i prognozowania rynku,
 • Metody oceny efektywności przedsięwzięć gospodarczych,
 • Informatyczne wsparcie zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Kompetencje zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Doradztwo podatkowe,
 • Zarządzanie w stanach kryzysowych,
 • Biznesplan,
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa.

Specjalność "Zarządzanie kapitałem ludzkimi" to:

 • Wiedza związana z kierowaniem zespołami ludzkimi w ramach organizacji, motywowaniem kadry i skutecznym wykorzystaniem jej potencjału.
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania międzykulturowego, w warunkach globalizacji, a także jego psychospołeczne aspekty.
 • Umiejętność profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, praktycznego wykorzystania skutecznych czynników motywacji, biegłego poruszania sie po rynku pracy, konstruowania profilu kandydata oraz opisu stanowiska pracy, identyfikowania etapów procesu zarządzania kapitałem ludzkim.

Praktyki odbyć możesz w komórkach kadrowych organizacji w firmach doradztwa personalnego i biurach rachunkowych w zakresie kadrowym.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Zarządzanie kapitałem ludzkimi":

 • Prawo w praktyce gospodarczej,
 • Ubezpieczenia,
 • Kompetencje menedżerskie,
 • Strategia i polityka firmy,
 • Polityka zatrudnienia,
 • Metody analizy i prognozowania rynku,
 • Zarządzanie w stanach kryzysowych,
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Informatyczne wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Dobór pracowników (rekrutacja i selekcja),
 • Doradztwo personalne,
 • Motywacyjne czynniki pracy,
 • Zarządzanie systemami wynagrodzeń,
 • Prawo pracy.

Specjalność "Zarządzanie w logistyce" to:

 • Wiedza z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, e-logistyki za szczególnym uwzględnieniem systemów wspomagających zarządzanie logistyką, technik wspomagających zarządzanie i planowanie w firmach usługowych, nowoczesnych metod sterowania produkcją, magazynowania oraz dystrybucji.
 • Umiejętność analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa, przewidywania zapotrzebowania na usługi logistyczne, analizy otoczenia przedsiębiorstwa, partnerów w łańcuchu logistycznym, wyboru różnych form organizacji przepływów w łańcuchu logistycznym, zarządzania czynnościami związanymi z zapasami oraz analizowania i kontrolowania kosztów, opracowania planów zamówień usług transportowych, stosowania podstawowych mierników dystrybucji.
 • Możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach logistycznych, firmach przewozowych i spedycyjnych, centrach logistycznych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, a także umiejętności organizacyjne.

Praktyki odbędziesz w przedsiębiorstwach nie tylko logistycznych, ale także we wszystkich innych, które wykorzystują w swoim funkcjonowaniu działania logistyczne.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Zarządzanie w logistyce":

 • Elementy badań operacyjnych w logistyce,
 • Logistyczna obsługa klienta,
 • Metody analizy i prognozowania rynku,
 • Zarządzanie w stanach kryzysowych,
 • Informatyczne wsparcie zarządzania logistyką,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • Infrastruktura logistyczna,
 • Ekologistyka,
 • Praktyka optymalizacyjna w arkuszu kalkulacyjnym,
 • Analiza finansowa,
 • Audyt wewnętrzny,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Logistyka i strategiczne zarządzanie łańcuchem dostaw.

Przedmioty ogólne, wspólne dla wszystkich specjalności:

 • Język obcy,
 • Wychowanie fizyczne/Teoria sportu,
 • Technologia informacyjna,
 • Prawo,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Marketing,
 • Podstawy zarządzania organizacjami,
 • Innowacje i przedsiębiorczość,
 • Zarządzanie jakością,
 • Badania marketingowe,
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu,
 • Dowodzenie i bezpieczeństwo publiczne,
 • Informatyka w zarządzaniu,
 • Finanse,
 • Matematyka,
 • Mikroekonomia,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Zarządzanie projektami,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Statystyka opisowa,
 • Finanse przedsiębiorstwa,
 • Wybrane zagadnienia rynku pracy,
 • Praktyka zawodowa,
 • Seminarium dyplomowe.


   
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności to dobre miejsce dla tych którzy myślą o swojej przyszłości . Wykładowcy są bardzo sympatyczni i mili, przekazują nam mnóstwo ciekawych informacji opartych na przykładach. Jako osoba niepełnosprawna zwróciłem uwagę na sprzęt (winda dla wózków inwalidzkich i podjazdy co świadczy o tym, że szkoła jest przystosowana do przyjęcia takich osób. Jestem też pod wrażeniem kompleksu i zaplecza sportowego (siłownia, basen, hala sportowa) dzięki któremu mogę kontynuować moją jedną z wielu pasji, którą jest pływanie. Zachęcam wszystkich do studiowania w tym wyjątkowym miejscu.

Igor Jóźwik, student Zarządzania

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności to świetne miejsce do poszerzania swojej wiedzy. Kadra profesjonalna, wymagająca ale i bardzo uprzejma sprawia, że chce się tu wracać. Zaplecze uczelni na wysokim poziomie, sale dobrze wyposażone, własny kompleks sportowy i parking dla studentów. Śmiało mogę stwierdzić że WSIU to bardzo dobry wybór dla osób które chcą się czegoś nauczyć w przyjaznej atmosferze na wysokim poziomie.

Łukasz Olkusz, student Zarządzania

Kierunek zarządzanie w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności Łodzi zapewnia gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania, jak również nauk z zakresu prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw. Wykładowcy traktują Cię jako partnera do rozmowy, są otwarci dla studentów. Jeżeli masz problem - przychodzisz i uzyskujesz realną pomoc w zrozumieniu treści. Tutaj perspektywy są naprawdę obiecujące.

Dorota Derendarz, studentka Zarządzania

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności według mnie jest najlepszym wyborem dla ambitnych i kreatywnych osób. Dzięki doskonałej kadrze studenci mogą rozwijać i doskonalić swoje talenty. Bardzo pozytywnym aspektem jest to, że w szkole zawsze jest świetna atmosfera, według mnie Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności to "strzał w dziesiątkę".

Łukasz Ratajewski, student Zarządzania

 

>> REKRUTACJA ONLINE <<

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki