Pomoc materialna - Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi - Wydział Zamiejscowy we Włocławku

facebook

rekrutacja2

lodz

Pomoc materialna

INFORMACJE O POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

 1. Wnioski o przyznanie stypendium: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się po semestrze letnim w terminie od 15 września do 22 października, a po semestrze zimowym od 15 lutego do 18 marca.
  Wnioski o przyznanie zapomogi składa się w trybie doraźnym.
  Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać również w trakcie trwania studiów, po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą objąć maksimum 10% studentów danego roku, trybu i kierunku studiów, którzy złożyli indeksy do rejestracji w dziekanacie w wymaganych terminach, tj.:
  1. a) do 14 października
  2. b) w przypadku nie zaliczenia semestru zimowego do 30 marca (złożenie indeksu), od dnia 1 kwietnia zawiesza się wypłatę przyznanego stypendium rektora.

  Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest uzyskanie w poprzednim roku studiów średniej nie niższej niż 4,0 (przy ustalaniu średniej bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń).

 3. Stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomoga przyznawane są na wniosek studenta.

 

Uwaga

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach studenta oraz członków jego rodziny będą przyjmowane wyłącznie wypełnione wg. wzoru.

 

Aby otrzymać stypendium należy złożyć następujące dokumenty:

 

Rodzaj stypendium

Należy złożyć

Stypendium socjalne

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 9
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 2
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Dokumenty zgodne z Załącznikiem do Regulaminu pomocy materialnej nr 1 (wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne)

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 10
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 8
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Zaświadczenie potwierdzające uzyskane osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

Zapomoga

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 7
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 2
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Dokumenty zgodne z Załącznikiem do Regulaminu pomocy materialnej nr 1

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie pomocy materialnej.

Joomla SEO by AceSEF