Misja i strategia - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Misja i strategia

Historia Uczelni i jej forma prawna

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi została oficjalnie powołana do życia w 1997 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Informatyki. Pierwszym kierunkiem studiów, realizowanym na jedynym wówczas Wydziale Informatyki, był kierunek informatyka, mieszczący się w obszarze nauk technicznych. Z biegiem lat Uczelnia rozwijała się, poszerzając ofertę dydaktyczną o nowe kierunki studiów realizowane obecnie na trzech wydziałach w siedzibie Uczelni oraz dwóch wydziałach zamiejscowych. W związku z rozwojem Uczelni, w 2012 roku Uczelnia zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności, podkreślając w ten sposób wielokierunkowość działań w obszarze dydaktyki i nauki. Uczelnia działa na podstawie decyzji MNiSzW nr DNS 1-0145/86/1/TBM//97 z dnia 15.04.1997 r.  w oparciu o ustawę  „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz Statutu Uczelni. Wydziały Uczelni prowadzą kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych,  mając uprawnienia do nadawania stopni licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Misja Uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności jest autonomiczną techniczną i humanistyczną instytucją dydaktyczna i naukowo-badawczą. Jej misją jest przyczynianie się do podwyższania jakości życia społeczeństwa przez  tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy i kształcenia umiejętności jej wykorzystania oraz przez budowanie wartościowych relacji z lokalnym i krajowym otoczeniem społecznym i gospodarczym.  Posłannictwem  Uczelni jest kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów oraz wytyczanie kierunków rozwoju ich umiejętności w realizowanych obszarach kształcenia.

Uczelnia, w służbie społeczeństwu, realizuje swą misję poprzez: innowacje i inwencje oraz przekazywanie wiedzy, zapewniając przy tym wysokie standardy w badaniach naukowych i jakość kształcenia oraz swobodę krytyki z poszanowaniem prawdy. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności jako wspólnota akademicka jest otwarta dla wszystkich, pielęgnuje wartości i tradycje oraz zabiega o istotne miejsce w kształtującej się nowoczesnej regionalnej, krajowej i europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

Strategia Uczelni

Kierunki rozwoju Uczelni wyznaczają następujące cele strategiczne:

  1. Podniesienie poziomu badań naukowych i innowacyjności, wyrażone przez pozycję Uczelni jako instytucji we wspólnotach wiedzy i innowacji.
  2. Dostrzegając potrzeby otoczenia społecznego i gospodarczego, rozwijanie zaangażowania zespołów badawczych w praktykę społeczną i gospodarczą i promowanie dwukierunkowego przepływu innowacji pomiędzy zespołami badawczymi i otoczeniem społecznym oraz gospodarczym. Przyczynianie się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności lokalnego otoczenia społeczno-gospodarczego przez branie czynnego udziału w inicjatywach regionalnych.
  3. Doskonalenie nauczania akademickiego zorientowanego na studenta w połączeniu z kształtowaniem jego sylwetki dla rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego oraz umożliwieniem absolwentom przystosowania się do szybko zmieniającego się rynku pracy.
  4. Doskonalenie mechanizmów umożliwiających uzyskanie opinii studentów absolwentów i pracodawców o programach nauczania, jakości prowadzonych zajęć i kompetencjach absolwentów, które to opinie będą brane pod uwagę przy modernizacji procesu dydaktycznego.
  5. Stworzenie szerokiej oferty profesjonalnej edukacji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia ustawicznego, odpowiadającej na zapotrzebowanie społeczne, a zwłaszcza lokalnego i krajowego rynku pracy.
  6. Doskonalenie mechanizmów umożliwiających szersze otwarcie się Uczelni na swoje otoczenie społeczne i gospodarcze, a także promowanie dwukierunkowego przepływu informacji pomiędzy Uczelnią i pracodawcami, zapewniając tym samym zdobycie przez studentów  kwalifikacji niezbędnych na istniejących stanowiskach pracy.
  7. Rozwijanie i pielęgnowanie silnego poczucia wspólnoty akademickiej opartej na łączności intelektualnej i społecznej studentów, pracowników i absolwentów Uczelni oraz rozwijanie i podtrzymywanie korzystnych dla Uczelni kontaktów z otoczeniem społecznym i gospodarczym..
  8. Usprawnienie procesów wewnętrznych i zrównoważony rozwój zasobów Uczelni umożliwiające dostosowanie się do zmieniających się uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, technologicznych i postępu nauki..
Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki