Regulamin - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Regulamin

Regulamin konkursu

§ 1 ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu  "STUDIA Z GWARANCJĄ PRACY", zwanego dalej "Konkursem" jest:  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17a, NIP 727 19 96 067, REGON 471544471, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych Ministerstwa Nauki 
  i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 109, reprezentowana przez Anielę Bednarek – Kanclerza, zwana dalej łącznie "Organizatorem".
 2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Kanclerz, Rektor, Dziekani odpowiedzialni za poszczególne kierunki studiów 
  oraz Kierownik Dziekanatu. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W sprawach nierozstrzygniętych decyduje głos Kanclerza.

 

§ 2 PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Organizator gwarantuje dwóm laureatom konkursu z każdego z kierunków studiów 
  I stopnia (zwanych dalej laureatami konkursu), na których rozpoczną się zajęcia I semestru z początkiem roku akademickiego 2014/2015, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. na 6 (sześć) miesięcy, w jednostkach organizacyjnych WSIU i powiązanych z Organizatorem podmiotów gospodarczych, tj.
  1. Centrum Rehabilitacji i Kosmetologii,
  2. Centrum Zdrowia ABiS,
  3. Szkole Podstawowej ABiS - Szkole dla Dziecka przy WSIU w Łodzi,
  4. Prywatnym Gimnazjum ABiS,
  5. Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym przy Wyższej Szkole Informatyki
   i Umiejętności w Łodzi

oraz w firmach partnerskich WSIU wskazanych przez Organizatora najpóźniej do dnia zakończenia konkursu, tj. do dnia 30 września 2017 r.

 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zakres obowiązków pracowniczych laureata pokrywał się z jego wykształceniem kierunkowym, chyba że ważne względy, a w szczególności potrzeby Organizatora, będą przemawiały za czasowym lub stałym zatrudnieniem laureata na stanowisku niezgodnym z jego wykształceniem kierunkowym.
 2. Wynagrodzenie laureata będzie wynikało z warunków rynkowych w momencie zawierania umowy o pracę, przy czym nie może być ono niższe niż najniższe wynagrodzenie ogłaszane na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września 2017.
 3. Do umów o pracę zawartych z laureatami niniejszego konkursu stosuje się przepisy prawa pracy.

 

§ 3 UCZESTNICY

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które rozpoczęły studia w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi na dowolnym kierunku studiów I stopnia w roku akademickim 2014 / 2015.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie władz, przedstawiciele i pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin pracowników, zleceniobiorców lub współpracowników Organizatorów. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2017 r., a w przypadku studentów informatyki na studiach inżynierskich, do 30 marca 2018.

 

§ 5 POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 2. Ranking studentów, służący wyłonieniu dwóch laureatów konkursu na każdym kierunku studiów, będzie tworzony na podstawie następujących kryteriów:
  1. Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na studiach pomnożona przez 3 (np. jeśli uczestnik konkursu ma średnią 4,5, to otrzymuje 13,5 punktów),
  2. Udokumentowana praca społeczna w samorządzie studenckim -  5 punktów,
  3. Udokumentowane członkowstwo w organizacjach studenckich (po 1 punkt za członkowstwo w 1 organizacji),
  4. Odbycie praktyki studenckiej w WSIU i powiązanych z nią jednostkach organizacyjnych (5 punkt),
  5. Udział w programie ERASMUS i innych programach wymiany studenckiej (3 punkty).
  6. Ranking dla poszczególnych kierunków opracowują po zakończeniu 6 (7 w przypadku studiów inżynierskich) semestru dziekani odpowiedzialni za poszczególne kierunki studiów.
  7. Warunkiem koniecznym zatrudnienia w WSIU jest zaliczenie testów psychologicznych prowadzonych przez Akademickie Biuro Karier BAZa.
  8. Dwie osoby z najwyższym dorobkiem punktowym, które zaliczyły testy określające predyspozycje do zatrudnienia, rekomendowane zostaną Komisji Konkursowej do przyznania im głównej nagrody, czyli zatrudnienia w WSIU.  Komisja na podstawie tej rekomendacji podejmie decyzję o przyznaniu tym osobom nagrody w konkursie.
  9. Informacja o wygraniu konkursu zostanie przekazana laureatom listem poleconym w ciągu 2 tygodni od podjęciu przez Komisję Konkursową stosownej decyzji
  10. Laureat ma prawo zrezygnować z przysługującej mu nagrody. W takim przypadku nagroda przechodzi na kolejną osobę w rankingu. Oświadczenie o rezygnacji z nagrody powinno być skierowane na piśmie do Komisji Konkursowej.

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zainteresować konkursem inne podmioty gospodarcze, które ufundują dodatkowe nagrody w konkursie.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o laureatach Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, antenie radia, w Internecie oraz w telewizji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania wizerunku Laureatów Konkursu w Internecie, prasie lub w telewizji poprzez publikację zdjęć oraz materiałów filmowych zebranych podczas gali finałowej w celach związanych z promocją Konkursu.
 3. Przez zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikacje określone ust. 2. niniejszego paragrafu, a także na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach przekazanych Organizatorowi w związku z Konkursem we wskazanemu zakresie 
  i zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym oraz w celu przeprowadzenia Konkursu Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.wsinf.edu.pl.
 6. Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki