Regulamin biblioteki WSIU - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Regulamin biblioteki WSIU

Udostępniania zbiorów Biblioteki Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi.

Przyjęty Uchwałą Senatu z dnia .25.06.2004 r.

Wprowadzony Zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Informatyki z dnia 28.06.2004 r. zał.2

Rozdział I: Przepisy ogólne

§ 1

 1. Biblioteka służy studentom, uczniom, nauczycielom akademickim i wykładowcom, a także pracownikom Wyższej Szkoły Informatyki, Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego Ekonomiczno-Informatycznego, Prywatnych Gimnazjum i Liceum.
 2. Biblioteka gromadzi zbiory służące:
  • realizacji programów edukacyjnych
  • badaniom naukowym
  • kulturalnym potrzebom słuchaczy i pracowników
 3. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
 4. Ustalonym opłatom podlegają wypożyczenia międzybiblioteczne, wiążące się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Wyższą Szkołę Informatyki (opłaty pocztowe, druk, papier).
 5. Biblioteka udostępnia materiały biblioteczne na miejscu w czytelni (zbiory specjalne, czasopisma i gazety, księgozbiór podręczny), wypożycza do domu z księgozbioru zasadniczego (edukacyjnego i beletrystycznego).
 6. Udostępniane materiały biblioteczne powierza się szczególnej opiece ich użytkowników.
 7. Wierzchnie okrycia oraz teczki, torby i plecaki czytelnicy są zobowiązani pozostawić w szatni.
 8. W czytelni i wypożyczalni obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
 9. W Bibliotece nie wolno korzystać z telefonów komórkowych i obowiązuje zachowanie ciszy.
 10. Za okrycia i przedmioty pozostawione bez opieki Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.

Rozdział II: Warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki

§ 2

 1. Godziny otwarcia Biblioteki określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.
 3. Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi ma prawo zamknąć Bibliotekę na czas określony, ze względu na konieczność remontu, porządkowania gmachu, inwentaryzacji zbiorów, ważnych prac bibliotekarskich, jak np. instalacja zintegrowanego systemu bibliotecznego, montaż regałów itp. lub innych ważnych powodów.
 4. Ze zbiorów bibliotecznych nie mogą korzystać : a). osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem narkotyków,
  • osoby pozbawione praw korzystania ze zbiorów bibliotecznych w terminie określonym przez Bibliotekę,
  • osoby, które swym zachowaniem zakłócają pracę czytelnikom i pracownikom Biblioteki.

§ 3

 1. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy:
  • wypełnić własnoręcznie deklarację zawierającą dane osobowe oraz zobowiązanie do przestrzegania regulaminu i akceptację stosowanego w Bibliotece systemu wypożyczeń,
  • przedłożyć dowód osobisty lub paszport (w przypadku cudzoziemców),
  • Czytelnicy niepełnoletni mogą otrzymywać kartę, wyłącznie na podstawie dowodu osobistego rodziców lub prawnych opiekunów,
  • Pracownicy WSInf. i szkół ponadpodstawowych powinni przedłożyć legitymację lub inny dokument potwierdzający stałe zatrudnienie w formie uzgodnionej przez Władze WSInf.,
  • Studenci powinni przedłożyć indeks z aktualną rejestracją lub aktualną legitymację,
  • Uczniowie aktualną legitymację szkolną.
 2. Powyższe ustalenia nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 będą wykorzystywane dla potrzeb Biblioteki WSInf, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 133/97 poz. 883) i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.
 4. Za kartę biblioteczną czytelnik nie wnosi żadnej opłaty.
 5. Za wydanie duplikatu karty lub wymianę zniszczonej karty opłatę określa zał.3.
 6. Uzyskanie duplikatu lub wymianę zniszczonej kart wymaga spełnienia warunków opisanych w § 3, pkt. 1.
 7. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. Przekroczenie tego przepisu pociąga za sobą pozbawienie prawa do korzystania z biblioteki zarówno właściciela karty, jak i osobę nieprawnie z niej korzystającą.
 8. Nową kartę biblioteczną czytelnik otrzymuje po upływie dwóch tygodni od złożenia podania w Bibliotece.
 9. Studencka karta biblioteczna wydawana jest na czas studiów. W celu uzyskania prawa do wypożyczeń na kolejny rok akademicki student zobowiązany jest do okazania indeksu z aktualną rejestracją przy pierwszej w danym roku akademickim, wizycie w Bibliotece. Po zakończeniu studiów, student jest zobowiązany do oddania wszystkich materiałów bibliotecznych i uzyskania potwierdzenia tego faktu na karcie obiegowej.
 10. Uczniowska karta biblioteczna wydawana jest na czas nauki w szkole. W celu uzyskania prawa do wypożyczeń w kolejnym roku szkolnym, uczeń zobowiązany jest do okazania aktualnej legitymacji przy pierwszej wizycie w Bibliotece danym roku szkolnym.
 11. Pracownicza karta biblioteczna w ważna jest przez cały okres zatrudnienia, z obowiązkiem corocznej aktualizacji uprawnień do wypożyczeń, przy pierwszej wizycie w Bibliotece w danym roku kalendarzowym. W przypadku rozwiązania stosunku służbowego, pracownik WSInf., zobowiązany jest do niezwłocznego zwrócenia wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych i potwierdzenia na karcie obiegowej.
 12. O zagubieniu karty bibliotecznej, jak również zmianie nazwiska, adresu itp., Czytelnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Biblioteki.
 13. Liczba książek wypożyczonych do domu, nie może przekraczać:
  • dla pracowników naukowych WSInf. – 20 woluminów,
  • dla studentów – 5 woluminów,
  • dla uczniów – 3 woluminów,
  • dla nauczycieli szkoły ponadpodstawowej – 10 woluminów,
  • dla pozostałych pracowników WSInf. – 3 woluminy.
 14. Pracownicy naukowi mają prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych na 180 dni, z możliwością dwukrotnego przedłużenia terminu zwrotu, pod warunkiem braku zapotrzebowania na wypożyczone wydawnictwa. Przed wyjazdem na urlop, zagraniczny staż naukowy, pracownicy naukowi są zobowiązani zwrócić wszystkie wypożyczone dzieła.
 15. Studenci i uczniowie mają prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych na miesiąc, z możliwością dwukrotnego przedłużenia terminu zwrotu, pod warunkiem braku zapotrzebowania na wypożyczone wydawnictwa.
 16. Nauczyciele i pracownicy WSInf. mają prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych na dwa miesiące z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu.
 17. W razie zwiększonego zapotrzebowania na określone wydawnictwa Kierownik Biblioteki może zarządzić konieczność natychmiastowego zwrotu dzieła lub odmówić przedłużenia terminu zwrotu.

§ 4

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest okazanie ważnej karty bibliotecznej.
 2. Czytelnik zobowiązany jest na każde udostępnione na miejscu lub wypożyczone poza Bibliotekę dzieło wypełnić rewers. (załącznik nr 2). Prace dyplomowe, magisterskie itp., nie wydane drukiem udostępniane są tylko za zgodą autora, wyrażoną pisemnie, która jest przechowywana w dokumentacji Biblioteki.
 3. Czytelnicy i bibliotekarze zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń w kopiowaniu materiałów bibliotecznych wynikających z przepisów Ustawy o prawie autorskim z dnia 24.02.1994 r.
 4. Osoba nie będąca czytelnikiem Biblioteki, nie posiadająca stałej karty bibliotecznej ma prawo korzystać z usług bibliotecznych tylko na miejscu, po wypełnieniu jednorazowej karty wstępu (załącznik nr 2) Po wypełnieniu karty jednorazowej, należy zwrócić ją bibliotekarzowi, w celu rejestracji. Przy powtórnym korzystaniu z Biblioteki Czytelnik jest zobowiązany do rejestracji w celu otrzymania stałej karty.

Rozdział III: Odpowiedzialność za udostępnione czytelnikowi materiały biblioteczne

§ 5

 1. Czytelnicy zobowiązani są do szanowania udostępnionych materiałów bibliotecznych, stanowiących dorobek naukowy i kulturowy narodu polskiego.
 2. Zabrania się niszczenia udostępnianych książek i czasopism w szczególności przez podkreślenia tekstu i robienie uwag na marginesach.
 3. Wypożyczone materiały biblioteczne powinny być chronione przed uszkodzeniami : mechanicznymi, chemicznymi i zalaniem.
 4. Czytelnik otrzymując materiały biblioteczne, powinien sprawdzić ich stan zachowania. Dostrzeżone uszkodzenia (podkreślenia tekstu, uwagi na marginesach, inne defekty, jak wyrwane karty, wycięte ilustracje lub rysunki), winien zgłosić bibliotekarzowi w momencie wypożyczania, co zostanie odnotowane na rewersie.
 5. Za braki stwierdzone przez bibliotekarza przy zwrocie książki, a nie zgłoszone uprzednio odpowiada czytelnik oddający wypożyczone dzieło.
 6. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany:
  • odkupić identyczne dzieło oraz pokryć koszty oprawy.,
  • odkupić inne dzieło wskazane przez Bibliotekę,
  • pokryć koszty dzieła oszacowane przez Komisję Biblioteczną WSInf. Zasady ustalenia odpłatności, określa załącznik nr 5,
  • w przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła, czytelnik winien odkupić taki sam tom lub całość dzieła,
  • Czytelnik nie nabywa prawa własności do dzieła uszkodzonego lub zagubionego, w przypadku późniejszego odnalezienia dzieła przez czytelnika,
  • jeżeli Czytelnik nie naprawi wyrządzonej szkody, może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej,
  • w przypadkach losowych (pożar, kradzież), zwolnienie od zapłaty odszkodowania, może nastąpić tylko na podstawie świadectwa wystawionego przez odpowiednie organa.

§ 6

 1. Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych poza Bibliotekę dzieł, naliczana będzie kara pieniężna według zasad określonych w załączniku nr 4.
 2. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, Czytelnik może odwołać się do Kierownika Biblioteki WSInf. z prośbą o zwolnienie od zapłacenia kary.
 3. W stosunku do Czytelników nie przestrzegających Regulaminu, Kierownik Biblioteki WSInf. może zastosować następujące sankcje oraz ograniczenia w korzystaniu ze zbiorów:
  • zawieszenie prawa do wypożyczeń do czasu zwrotu dzieł przetrzymywanych,
  • czasowego lub całkowitego pozbawienia prawa do korzystania z Biblioteki
  • skierowanie sprawy na drogę sądową.

Rozdział IV: Udostępnianie zbiorów w Czytelni Biblioteki

§ 7

 1. Czytelnicy korzystający z czytelni zobowiązani są do pozostawienia okryć, teczek, toreb itp. w szatni.
 2. Z czytelni mogą korzystać czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną.
 3. Czytelnik może korzystać z księgozbioru podręcznego zgromadzonego w czytelni.
 4. Udostępnienie zbiorów może nastąpić po wypisaniu przez Czytelnika rewersu.
 5. Czytelnik jest zobowiązany, na czas korzystania z czytelni, do pozostawienia u dyżurującego bibliotekarza karty bibliotecznej.
 6. Czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia wnoszonych do czytelni własnych książek, czasopism lub innych wydawnictw.
 7. Zakazuje się spożywania posiłków w czytelni.
 8. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy.
 9. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania udostępnianych materiałów bibliotecznych, oraz zgłoszenia zauważonych uszkodzeń.
 10. W czytelni czytelnicy mogą korzystać:
  • z księgozbioru podręcznego,
  • z zbiorów znajdujących się w magazynach biblioteki,
  • z bieżących czasopism i gazet i z lat ubiegłych,
  • ze zbiorów specjalnych,
  • z książek własnych, zgłaszanych dyżurującemu bibliotekarzowi,
  • z dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, korzystając z komputerów zainstalowanych w Bibliotece dla potrzeb czytelników.

Rozdział V: Wypożyczenia międzybiblioteczne

§ 8

 1. W przypadku braku w łódzkich bibliotekach poszukiwanego przez czytelnika dzieła, Biblioteka w ramach współpracy międzybibliotecznej sprowadza je z innej biblioteki krajowej lub zagranicznej.
 2. Biblioteka może odmówić sprowadzenia tym czytelnikom, których macierzyste instytucje mają prawo samodzielnego prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Materiały biblioteczne, wypożyczone przez Bibliotekę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, udostępnia się czytelnikom wyłącznie na miejscu w Czytelni Biblioteki WSInf.
 4. Materiały biblioteczne, wypożyczone z innych bibliotek krajowych, pozostają w Bibliotece przez miesiąc, materiały z bibliotek zagranicznych przez dwa tygodnie, licząc od dnia otrzymania przesyłki przez Bibliotekę.
 5. Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych i kserokopii z innych bibliotek pokrywa czytelnik.
 6. Inne postanowienia odnoszące się do wypożyczeń międzybibliotecznych zawarte są w Instrukcji w sprawie wypożyczania międzybibliotecznego – MP z 1980 r. nr 12, poz. 54.

Rozdział VI: Przepisy końcowe

§ 9

 1. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Czytelnik ma prawo zgłaszania dezyderatów i uwag, a także zażaleń w księdze wyłożonej w wypożyczalni Biblioteki. Odpowiedzi na pisemne wnioski i zażalenia udzielane są w trybie przewidzianym przepisami prawa administracyjnego.
 3. W razie naruszenia przez czytelnika zasad zawartych w Regulaminie, Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, może ograniczyć jego prawa, wynikające z faktu posiadania karty bibliotecznej lub całkowicie go ich pozbawić.
 4. W drastycznych przypadkach możliwe jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

Niniejszy regulamin zawiera załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Godziny otwarcia Biblioteki.
 2. Załącznik nr 2 – Wzory: deklaracji, kart bibliotecznej i jednorazowej karty bibliotecznej.
 3. Załącznik nr 3 – Wzór rewersu.
 4. Załącznik nr 4 – Wysokość opłat i kar pobieranych przez Bibliotekę WSInf..
 5. Załącznik nr 5 – Zasady ustalania odpłatności za książki zagubione.

Kanclerz

Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi

podpisano: A. Bednarek.

28.06.2004

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki