Studia II stopnia

rekrutacja2

Studia II stopnia

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na studia II stopnia: (strona w przygotowaniu)

  1. świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)
  2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
  3. podanie na obowiązującym formularzu WSInf (E-rekrutacja),
  4. 4 fotografie, (aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
  5. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu)
  6. potwierdzenie wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia w Opatówku wnoszą opłaty na konto w Pekao S.A. VII O/Łódź nr 53 1240 2539 1111 0000 3938 6478.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 62 76 18 478