Wczesna edukacja

rekrutacja2

Wczesna edukacja

Organizator

Wyższa Szkoła Informatyki Wydział Zamiejscowy w Opatówku przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i nadanie uprawnień do pracy na poziomie kształcenia zintegrowanego oraz wychowania przedszkolnego. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN-I-9SW)

Uczestnicy studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich). Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. (Dz.U. Nr 155 poz. 1288 ze zm.).

Czas trwania

Trzy semestry – w sumie 350 godzin zajęć. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2011 r. Będą odbywały się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele co 2 tygodnie.

Odpłatność

2600,00 PLN płatne jednorazowo lub 3000,00 PLN w ratach (12 rat po 250 zł). Nie pobieramy wpisowego. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony jest od 15.04.2011 r. do 30.09.2011 r. w Wydziale Zamiejscowym WSinf w Opatówku przy ul. Parkowej 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy,
  2. oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
  3. potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
  4. dwie fotografie,
  5. kserokopia dowodu osobistego.

Program studiów

Program studiów obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów: Teoretyczne podstawy wczesnej edukacji, Podstawy prawa oświatowego, Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia, Diagnostyka i terapia pedagogiczna, Pedagogika przedszkolna, Podstawy edukacji zintegrowanej, Emisja głosu, Edukacja polonistyczna z metodyką, Edukacja matematyczna z metodyką, Edukacja środowiskowa z metodyką, Edukacja artystyczna z metodyką, Edukacja motoryczno – zdrowotna, Metodyka wychowania przedszkolnego, Pedagogika zabawy, Animacja teatralna, Projektowanie pracy pedagogicznej, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Kierowanie i administrowanie placówką, Umiejętności personalne.

Miejsce

Baza dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki Wydziału Zamiejscowego w Opatówku
ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek

Więcej informacji pod nr telefonu:   62 76 18 478