Studia kwalifikacyjne z matematyki

rekrutacja2

Studia kwalifikacyjne z matematyki

Organizator

Wyższa Szkoła Informatyki Wydział Zamiejscowy w Opatówku przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Cel

Studia te przygotowują i dają uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkołach  ponadgimnazjalnych, a ponadto przygotowują do posługiwania się technologią informacyjną w nauczaniu matematyki. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN-I-9SW)

Uczestnicy studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich). Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. (Dz.U. Nr 155 poz. 1288 ze zm.).

Czas trwania

Trzy semestry – w sumie 350 godzin zajęć. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2011 r. Będą odbywały się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele co 2 tygodnie.

Odpłatność

2600,00 PLN płatne jednorazowo lub 3000,00 PLN w ratach (12 rat po 250 zł). Nie pobieramy wpisowego. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony jest od 15.04.2011 r. do 30.09.2011 r. w Wydziale Zamiejscowym WSinf w Opatówku przy ul. Parkowej 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy,
  2. oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
  3. potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
  4. dwie fotografie,
  5. kserokopia dowodu osobistego.

Program studiów

Program zajęć obejmuje wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów: Wstęp do matematyki (10 godz.), Analiza matematyczna (50 godz.), Algebra (50 godz.), Geometria (50 godz.),  Elementy matematyki szkolnej (50 godz.), Prawdopodobieństwo i statystyka  (30 godz.), Dydaktyka matematyki (30 godz.),  Metodyka nauczania matematyki (40 godz.), Wykorzystanie technik informacyjnych w nauczaniu matematyki (20 godz.), Seminarium dyplomowe   (20 godz.).

Miejsce

Baza dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki Wydziału Zamiejscowego w Opatówku, ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek

Więcej informacji pod nr telefonu:   62 76 18 478