Pedagogiczne studia kwalifikacyjne

rekrutacja2

Pedagogiczne studia kwalifikacyjne

Organizator

Wyższa Szkoła Informatyki Wydział Zamiejscowy w Opatówku przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Cel

Podyplomowe studia  dają uprawnienia pedagogiczne, realizując zakres pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki w wymiarze wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia kierowane są do osób pragnących nabyć uprawnienia do pracy w szkole.

Uczestnicy studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich).

Czas trwania

Trzy semestry – w sumie 330 godzin zajęć. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2011 r. Będą odbywały się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele co 2 tygodnie.

Odpłatność

2600,00 PLN płatne jednorazowo lub 3000,00 w ratach (12 rat po 250 zł). Nie pobieramy wpisowego. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony jest od 15.04.2011 r. do 30.09.2011 r. w Wydziale Zamiejscowym WSinf w Opatówku przy ul. Parkowej 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  1. Należy przedstawić następujące dokumenty:
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
  4. dwie fotografie,
  5. kserokopia dowodu osobistego.

Program zajęć

Program zajęć obejmuje takie zagadnienia jak: psychologia, pedagogika, emisja głosu, dydaktyka i metodyka przedmiotowa, pierwsza pomoc, prawo oświatowe, etyka zawodu etc.

Studenta obowiązuje zaliczenie 150 godzin praktyki zawodowej.

Uczelnia oferuje pomoc w znalezieniu miejsca praktyk.

Więcej informacji pod nr telefonu:   62 76 18 478