Informatyka i technologie informacyjne dla nauczycieli

rekrutacja2

Informatyka i technologie informacyjne dla nauczycieli

Organizator

Wyższa Szkoła Informatyki Wydział Zamiejscowy w Opatówku przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Cel

Studia te przygotowują i dają uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum oraz technologii informacyjnej w szkołach  ponadgimnazjalnych. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN-I-9SW).

Uczestnicy studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich). Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. (Dz.U. Nr 155 poz. 1288 ze zm.).

Czas trwania

Trzy semestry – w sumie 350 godzin zajęć. Zajęcia rozpoczną się  w październiku 2011 r. Będą odbywały się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele co 2 tygodnie.

Odpłatność

3000,00 PLN płatne jednorazowo lub w ratach (pierwsza rata 400,00 PLN a następnie 12 rat po 250 zł).
Nie pobieramy wpisowego. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony jest od 15.04.2011 r. do 30.09.2011 r. w Wydziale Zamiejscowym WSinf w Opatówku przy ul. Parkowej 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
  • potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
  • dwie fotografie,
  • kserokopia dowodu osobistego.

Program studiów

Program zajęć obejmuje wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów:

Systemy operacyjne, Dokumenty technologii informacyjnej, Multimedia i grafika, Urządzenia technologii informacyjnej, Komunikacja w Internecie, Projektowanie stron internetowych, Bazy danych, Metodyka w edukacji informatycznej, Algorytmika i programowanie, Sieci komputerowe.

Miejsce

Baza dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki Wydziału Zamiejscowego w Opatówku, ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek

Więcej informacji pod nr telefonu 62 76 18 478