Edukacja dla bezpieczeństwa

rekrutacja2

Edukacja dla bezpieczeństwa

Organizator

Wyższa Szkoła Informatyki Wydział Zamiejscowy w Opatówku przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Cel

Studia te przygotowują i dają uprawnienia do nauczania nowego przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach oraz w szkołach  ponadgimnazjalnych. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN-I-9SW).

Uczestnicy studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich). Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. (Dz.U. Nr 155 poz. 1288 ze zm.).

Czas trwania

Trzy semestry – w sumie 360 godzin zajęć. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2011 r. Będą odbywały się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele co 2 tygodnie.

Odpłatność

2600,00 PLN płatne jednorazowo lub 3000,00 PLN w ratach (12 rat po 250 zł).
Nie pobieramy wpisowego. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony jest od 15.04.2011 r. do 30.09.2011 r. w Wydziale Zamiejscowym WSinf w Opatówku przy ul. Parkowej 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy,
  2. oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
  3. potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
  4. dwie fotografie,
  5. kserokopia dowodu osobistego.

Program studiów

Program studiów obejmuje między innymi: Współczesne bezpieczeństwo, System bezpieczeństwa narodowego, Bezpieczeństwo kraju w aspekcie zagrożeń terrorystycznych i katastrof, Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa, Działania edukacyjno wychowawcze państwa na rzecz bezpieczeństwa, Prawne aspekty bezpieczeństwa i porządku publicznego, Psychologiczno-społeczne aspekty okresów zagrożeń, Kontrola medyczna i pierwsza pomoc, Metody działań zabezpieczających w placówkach edukacyjnych, Bezpieczeństwo ekologiczne, warsztaty komunikacyjne.

Miejsce

Baza dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki Wydziału Zamiejscowego w Opatówku, ul. Parkowa 1,  62-860 Opatówek

Więcej informacji pod nr telefonu:   62 76 18 478