Praca socjalna

rekrutacja2

Praca socjalna

Wybór studiów na kierunku praca socjalna daje podstawę do bezpiecznego zatrudnienia. Zawody pracownika socjalnego i asystenta rodziny należą bowiem (zarówno w Polsce jak i w pozostałych państwach Unii Europejskiej), do profesji na którą wzrasta i będzie coraz bardziej wzrastać zapotrzebowanie społeczne. Problemy starzejących się społeczeństw, niże demograficzne, problemy adaptacyjne, bezrobocie, ubożenie niektórych grup społecznych, nierówności w dostępie do dóbr, edukacji i określonych wartości, procesy kryminalizacji, zagrożenie bezpieczeństwa, zagrożenia ekologiczne, etc. Te społeczne przemiany określaną w dużej mierze wyzwania zawodowe oraz pole kształcenia i działania absolwentów tego kierunku.

Studia I stopnia (3-letnie)

Praca socjalna jest kierunkiem studiów, który kształci na dwóch specjalnościach: asystentów rodziny i pracowników socjalnych. Studia te odpowiadają normatywnym regulacjom dotyczącym kwalifikacji w zawodzie pracownika socjalnego. Art. 116 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 2 października 2009 roku oraz Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pomocy zastępczej.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, bowiem zawody te wymagają wielostronnej wiedzy z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, resocjalizacji, prawa, nauk o zdrowiu, polityki społecznej, odnoszącej się do skomplikowanych sytuacji społecznych i indywidualnych potrzeb klientów pomocy społecznej.

Studia mają charakter zawodowy, trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Stanowią również podstawę do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Absolwent jest przygotowany do:

  1. pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej
  2. powiatowych centrach pomocy rodzinie
  3. ośrodkach pomocy społecznej
  4. do pracy w placówkach opiekuńczo-społecznych, z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej
  5. w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
  6. w ośrodkach i placówkach wsparcia
  7. w placówkach dla bezdomnych, alkoholików, narkomanów
  8. w zakładach karnych
  9. w ośrodkach dla uchodźców
  10. oraz w licznych organizacjach pozarządowych, które zajmują się przeciwdziałaniem i diagnozowaniem wyżej wymienionych problemów.
Kształcimy w dwóch specjalnościach: Pracownik Socjalny i Asystent Rodziny.