Pedagogika - studia I stopnia

rekrutacja2

Pedagogika - studia I stopnia

Wydział Zamiejscowy w Opatówku Wyższej Szkoły Informatyki prowadzi w trybie niestacjonarnym sześciosemestralne studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Pedagogika.

Absolwent tego kierunku dysponuje ogólną wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii i socjologii konieczną do zrozumienia procesów kształcenia, wychowania, diagnozowania procesów edukacyjnych. Potrafi posługiwać się interdyscyplinarną wiedzą o prawidłowościach i zaburzeniach rozwojowych człowieka, niezbędną w działaniach praktycznych zgodnych z obraną specjalnością, pogłębionym rozumieniu kontekstów społecznych w pracy pedagogicznej. Posiada umiejętność komunikacji społecznej oraz refleksyjnego namysłu nad własną działalnością zawodową.

Absolwent otrzymuje dyplom licencjata, który upoważnia go do kontynuowania nauki na studiach uzupełniających magisterskich, a także podejmowania studiów podyplomowych stosownie do zainteresowań.

Zakres wiedzy kierunkowej zgodny jest z standardami kształcenia dla studiów I stopnia (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.).
Wysoki poziom kształcenia na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Informatyki został potwierdzony otrzymaniem najwyższej możliwej oceny od Państwowej Komisji akredytacyjnej.

Szczegółowe kwalifikacje zależne są od obranej specjalności zorientowanej na konkretne działania pedagogiczne w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, w służbie zdrowia, zakładach pracy, wymiarze sprawiedliwości, w instytucjach profilaktyki społecznej i promocji zdrowia, w administracji państwowej.

Pedagogika aktywności ruchowej z muzykoterapią

Jest to nowa specjalność na kierunku Pedagogika. Absolwent trzyletnich studiów licencjackich nabywa kompetencje w zakresie pedagogiki, psychologii, edukacji motoryczno – zdrowotnej, anatomii funkcjonalnej, aktywności ruchowej, muzykoterapii, rytmikoterapii, terapii tańcem, muzyko profilaktyki, relaksacji oraz logo rytmiki, jak również kompetencje do konstruowania programów edukacyjnych, terapeutycznych i korekcyjno – kompensacyjnych z uwzględnieniem rozwiązań pedagogicznych i terapeutycznych poznanych w toku studiów.

Absolwent zostaje przygotowany do prowadzenia zajęć pedagogicznych, wyrównawczych i terapeutycznych z dziećmi. Między innymi zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie określania i wczesnego wykrywania u dzieci zaburzeń mowy, zaburzeń wad postawy i sprawności motorycznej oraz trudności w uczeniu się. Poznaje zasady i sposoby diagnostyki w tym zakresie oraz potrafi świadomie i celowo opracować oraz zrealizować zajęcia terapeutyczne na podstawowym poziomie korekcyjno – kompensacyjnym z przeznaczeniem dla dzieci o deficytach edukacyjnych i poznawczych takich jak: dyslalia, dysleksja, dysgrafia, koordynacja ruchowa, koncentracja uwagi.

Ukończenie specjalności pozwoli absolwentom pracować w szkołach, w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, na takich stanowiskach pracy jak: nauczyciel – terapeuta przedszkola, szkoły podstawowej oraz wyższych poziomów nauczania, a także innych placówek stosownie do zakresu działania. Absolwent będzie miał uprawnienia do podjęcia działalności gospodarczej ukierunkowanej na prowadzenie zajęć o charakterze pedagogiczno – terapeutycznym dla dzieci, warsztatów dla rodziców i nauczycieli oraz zajęć edukacyjnych dla rodziców.

Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim

Nowa specjalność na kierunku Pedagogika. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do klas pierwszych szkoły podstawowej wprowadzony zostaje obligatoryjnie język obcy (z zaleceniem języka angielskiego). Najlepszym zatem rozwiązaniem jest kształcenie nauczycieli klas I – III, którzy poza przygotowaniem w zakresie tej specjalności, będą mogli nauczać również języka angielskiego.

Nasza oferta jest zatem adresowana do tych osób, które podejmując trud studiowania na tej specjalności zapewniają sobie miejsce pracy w szkołach podstawowych na terenie całej Polski.

Podstawowe wymagania:

 • znajomość języka angielskiego minimum poziom B1+,
 • test online (90%)

Specjalność obejmuje:

 • rozszerzony lektorat z języka angielskiego – 6 semestrów x 18 godzin = 108 godzin (Use of English) na studiach niestacjonarnych,
 • treści programowe kształcenia zintegrowanego w języku angielskim,
 • metodyka nauczania języka angielskiego jako obcego (praca z dziećmi),
 • blok przedmiotów specjalności Edukacja wczesnoszkolna.

 
Pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Jest to specjalność, której absolwenci posiadają przygotowanie do pracy w przedszkolach, w szkołach podstawowych na poziomie kształcenia zintegrowanego (I stopień) – w charakterze nauczycieli oraz w instytucjach i stowarzyszeniach ukierunkowanych na pracę z dziećmi.

Program studiów obejmuje szeroki zakres wiedzy pedagogiczno- psychologicznej oraz blok przedmiotów specjalnościowych, który obejmuje: pedagogikę przedszkolną, kształcenie zintegrowane, edukację językową, matematyczną, środowiskową, plastyczno-techniczną, muzyczną, motoryczno-zdrowotną i teatralną. Wszystkie przedmioty łączone są z zajęciami metodycznymi, które także prowadzone są w placówkach przedszkolnych i klasach początkowych.

Pedagogika w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczej

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych służących wspieraniu rozwoju człowieka w ciągu całego jego życia.

Program studiów opracowany jest z intencją wyposażenia studenta w narzędzia rozumienia problemów społecznych, diagnozowania ich przyczyn, przewidywania tendencji rozwojowych oraz profesjonalnego zaplanowania i przeprowadzenia działań interwencyjnych o charakterze profilaktyki czy kompensacji a realizowanych na poziomie indywidualnej pracy z klientem/podopiecznym, grupą czy społecznością lokalną.

Curriculum studiów pozwala absolwentowi na dalsze studiowanie na poziomie studiów magisterskich a także na podjęcie pracy, zarówno w tradycyjnych rolach zawodowych wyznaczonych ramami instytucjonalnymi (np. pomoc społeczna, instytucje opiekuńcze itp.), jak i w roli działaczy-managerów tworzących nowe role profesjonalne metodą projektowania socjalnego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 25 stycznia 2008 roku. (Dz. U. Nr 27, poz. 1588) w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych informujemy, że prowadzona w naszej Uczelni specjalność pedagogika w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczej spełnia, określone w Rozporządzeniu, wymagania, które pozwalają wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z promocją zdrowia

Specjalność ta przygotowuje absolwentów do kreowania postaw prozdrowotnych oraz sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i ludźmi starszymi (w przypadkach indywidualnych bądź grupach), których samodzielność jest trwale lub czasowo ograniczona, w instytucjach opieki całkowitej lub częściowej. Przygotowuje także do animacji działań społeczno-kulturalnych, działań promujących zdrowie, działań interwencyjnych o charakterze profilaktyki w środowiskach lokalnych.

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Jest to jedna z najnowszych specjalnością wprowadzonych w naszej Uczelni. Specjalność tę uruchomiliśmy ze względu na duże zapotrzebowanie rynkowe. Temat poczucia bezpieczeństwa państwa i ściśle związanych z nim zjawisk wojny i pokoju jest stale obecny w życiu politycznym i naukowym. Dzieje się tak dlatego, że bezpieczeństwo jest egzystencjalną potrzebą nie tylko pojedynczych osób, ale też państwa. Wzrasta więc zainteresowanie bezpieczeństwem wielu osób, nie tylko profesjonalistów. Bezpieczeństwo staje się coraz bardziej cenioną wartością. Tymczasem zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku wymagają stosowania szeroko rozumianej obronności państw, regionów, a w nich każdego obywatela. Celowym zatem jest tworzenie kierunków studiów i specjalności, które będą przygotowywały specjalistów do tej szeroko rozumianej obronności.

Takie cele stawia sobie wprowadzona przez nas specjalność. Jej absolwent będzie potrafił diagnozować pojawiające się zagrożenia bezpieczeństwa (np. sytuacje kryzysowe, patologie społeczne itp.) oraz podejmować stosowne działania.

Kompetencje zawodowe naszego absolwenta odpowiadają aktualnym potrzebom na stanowiskach pracy w:

 • administracji państwowej i samorządowej na poziomie powiatu, gminy, starostwa, osiedla, w zakładach pracy;
 • wszelkich instytucjach realizujących profesjonalne zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz ochrony ludności;
 • placówkach edukacyjnych;
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach i firmach współdziałających w systemie zarządzania kryzysowego.

Zdecydowana większość studentów to pracownicy Straży Miejskiej, różnego rodzaju firm ochroniarskich, Policji, Urzędu Celnego itp.