Informatyka - studia I stopnia

rekrutacja2

Informatyka - studia I stopnia

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności prowadzi na Wydziale zamiejscowym w Opatówku siedmiosemestralne studia I stopnia (studia inżynierskie) na kierunku Informatyka trybie niestacjonarnym. Program tych studiów uwzględnia ministerialne kryteria programowe dla studiów I stopnia na tym kierunku oraz umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia na dowolnej uczelni wyższej.

Program został znacznie poszerzony w stosunku do ministerialnego minimum. Wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne prowadzone na Wydziale dają pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną, umożliwiającą podjęcie praktycznie każdej pracy w zawodzie informatyka lub dalsze kształcenie na studiach II stopnia. Absolwent naszego Wydziału uzyskuje ceniony tytuł zawodowy inżyniera informatyka.

Pierwsze cztery semestry studiów obejmują podstawy współczesnej informatyki. Z kolei na trzech ostatnich semestrach następuje specjalizacja w wybranym przez studenta obszarze informatyki. Studia kończy obrona inżynierskiej pracy  dyplomowej.

W chwili obecnej nasi studenci specjalizują się w  programowaniu i bazach danych, grafice komputerowej i teleinformatyce. Przygotowujemy się do wprowadzenia nowych specjalności dotyczących programowania gier komputerowych oraz sieciowych technologii graficznych.

Informatyka w rolnictwie

Współczesny zinformatyzowany świat stawia nowe wyzwania we wszystkich dziedzinach życia. Rolnictwo jest jednym z tych obszarów, gdzie informatyka gruntownie zmienia możliwości działania. Nowoczesne technologie pozwalają na efektywne zwiększanie wykorzystania zasobów oraz wzrost plonów przy niższym nakładzie pracy. Do właściwego wykorzystania takich możliwości niezbędni są specjaliści łączący wiedzę rolniczą ze znajomością technologii IT, w szczególności z umiejętnością rozwiązywania problemów technicznych i informatycznych typowych dla nowoczesnego sadownictwa, uprawy czy hodowli. Specjalność Informatyka w rolnictwie została stworzona z myślą o takich właśnie osobach.

W trakcie nauki studenci będą poznawać takie dziedziny jak podstawy informatyki i algorytmiki, architekturę komputerów, funkcjonowanie systemów operacyjnych i sieci komputerowych, programowanie przemysłowych sterowników, techniki pomiarowe czy robotykę. Wiedza ta pozwoli na obsługę i projektowanie systemów wspomagających produkcję rolną, obsługę zaawansowanych maszyn rolniczych i układów sterujących i monitorujących procesy produkcyjne czy zarządzających mikroklimatem.

Do dyspozycji studentów przygotowano specjalistyczne laboratoria oraz opiekę wykwalifikowanej kadry naukowe, w tym praktyków. Program studiów został opracowany zgodnie z Krajowymi Ramami Kształcenia
(KRK).

Absolwent kierunku Informatyka, specjalność Informatyka w rolnictwie uzyska tytuł inżyniera. Będzie przygotowany do rozwiązania problemów technicznych i informatycznych typowych dla nowoczesnego rolnictwa. Zdobyte wykształcenie pozwoli mu powiązanie wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami w obszarze produkcji rolniczej.

Dodatkowo będzie miał wiedzę z zakresu algorytmiki, grafiki komputerowej. Blok przedmiotów humanistycznych da niezbędną wiedzę z zakresu prawa i etyki zawodowej. Będzie można kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, w ramach specjalistycznych kursów, studiów podyplomowych czy samokształcenia.

Absolwent specjalności Informatyka w rolnictwie będzie przygotowany do pracy w nowoczesnych gospodarstwach rolnych. Będzie mógł pracować w firmach produkujących skomputeryzowane maszyny i w jednostkach obsługujących rolnictwo. Jego umiejętności czynić będą go atrakcyjnym kandydatem do pracy w firmach zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem i obsługą systemów IT w szczególności w obszarze
zastosowań ogrodniczych, hodowlanych czy związanych z uprawami rolnymi. Znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność
posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki ułatwi podjęcie pracy zarówno na terenie Polski lub innych państw.

Programowanie i bazy danych

Absolwent specjalności Programowanie i bazy danych to przede wszystkim programista i menedżer projektów programistycznych. Poznaje programowanie przy użyciu środowisk strukturalnych oraz obiektowych, włączając w to programowanie dla sieci web, programowanie wizualne, systemowe oraz niskopoziomowe. Potrafi zarządzać projektem programistycznym, zna metody i narzędzia wspomagające inżynierię programowania. Zna postawy administrowania bazami danych, a także potrafi integrować różne systemy informatyczne.

Grafika komputerowa

W ramach specjalności Grafika komputerowa student zdobywa wiedzę dotyczącą szeroko rozumianej grafiki użytkowej – zagadnień związanych z reklamą, grafiką informacyjną, prezentacyjną i technikami wizualizacji. Student poznaje także podstawy DTP, poligrafii cyfrowej oraz zasady tworzenia atrakcyjnych aplikacji internetowych, z uwzględnieniem podstaw kompozycji i kryteriów estetycznych dominujących w Web 2.0.  Specjalizacja przygotowuje do samodzielnej lub zespołowej pracy w firmach świadczących usługi internetowe, zajmujących się składem i montażem komputerowym a także m.in. w agencjach reklamowych.

Teleinformatyka

Teleinformatyka jest dziedziną, która zajmuje się przesyłaniem informacji. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy  dotyczącej przesyłania,  przechowywania i udostępniania danych w bazach wiedzy i bazach danych, do tworzenia oprogramowania dla kompresji i transmisji danych a także m.in. przetwarzania i kompleksowej analizy danych rzeczywistych i skompresowanych,  multimedialnej wizualizacji danych oraz wykorzystywania zasobów internetowych