Praktyki

rekrutacja2

Praktyki

Integralną częścią studiów przewidzianą w ramach planów studiów i programów nauczania są praktyki  studenckie realizowane na studiach I stopnia w wymiarze:

  • 160 godz. (4 tygodnie) po sem. IV dla kierunku Informatyka,
  • 40 godz.  na sem. II, 60 godz. na IV i 60 godz. na VI na kierunku Pedagogika.

Organizacją praktyk z ramienia Uczelni zajmuje się Biuro Aktywizacji Zawodowej BAZa, a ich przebieg reguluje Regulamin praktyk studenckich wprowadzony zarządzeniem Rektora z dnia 30.09.2010 r.

Zgodnie z regulaminem (par. 3 ust. 2) studenci mogą odbywać praktyki:

  • we własnych jednostkach administracyjnych i placówkach Uczelni,
  • w jednostkach i placówkach wskazanych przez studenta,
  • w jednostkach i placówkach, z którymi podpisane jest porozumienie.

Koordynacją prac  związanych z przebiegiem praktyk zajmuje się Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk.

Zgodnie z regulaminem (par. 3 ust. 9) podstawą do odbycia praktyk jest wystawiona przez Biuro Aktywizacji zawodowej BAZa WSInf umowa, dziennik praktyk i imienna plakietka identyfikująca studenta.

Podczas praktyk student realizuje zadania zapisane w programie praktyk zgodnie z programem  ustalonym z pełnomocnikiem dziekana  ds. praktyk na danym kierunku (par. 3 ust. 10 Regulaminu praktyk studenckich WSInf).
Student jest zobowiązany prowadzić na bieżąco dokumentację w dzienniczku praktyk. Zapis czynności wykonywanych podczas praktyk powinien być co tydzień potwierdzany czytelnym podpisem i pieczątką osoby nadzorującej wykonywanie praktyki w instytucji lub przedstawiciela instytucji przyjmującej studenta na praktyki.

Student może ubiegać się o zgodę na odbywanie praktyk za granicą. Zasady ubiegania się o zgodę dziekana precyzuje par. 4 Regulaminu praktyk WSInf.

O zwolnienie praktyk mogą ubiegać się studenci (zał. 2 do Regulaminu praktyk):

  • zatrudnieni przynajmniej przez rok w instytucji realizującej zadania zgodne z programem obowiązującym na danym wydziale i kierunku  oraz programem odpowiedniej specjalności,
  • których zakres i charakter zatrudnienia odpowiada programowi praktyk na danym kierunku i specjalności,
  • których czas pracy odpowiada liczbie godzin przeznaczonych na realizację praktyk, zgodnie z programem praktyk oraz standardami kształcenia na danym kierunku.

Decyzję o zwolnieniu podejmuje dziekan na wniosek studenta zaopiniowany przez opiekuna praktyk.

Program praktyk dla kierunku Informatyka

Główne cele praktyki zawodowej

1. Zapoznanie się ze specyfiką działalności i organizacją pracy informatyka
2. Wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania firmy o odpowiednim profilu
3. Zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych  z wybraną  specjalnością kształcenia
4. Nabycie umiejętności współpracy w zespole
5. Dostosowanie działań  do zapotrzebowania rynku informatycznego
6. Poznanie własnych możliwości na rynku pracy
7. Nabycie umiejętności współpracy z odbiorcą
8. Rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych
9. Nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy lub przygotowania pracy dyplomowej

Zadania praktyki zawodowej

1. Zapoznanie się z przepisami BHP obowiązującymi w miejscu praktyk
2. Zapoznanie się z organizacją pracy informatyka
3. Zapoznanie się z obowiązującą procedurą technologiczną w miejscu praktyk
4. Poznanie i obsługa  urządzeń peryferyjnych komputera w celu poznania ich możliwości i technologii
5. Instalowanie i konserwacja sprzętu oraz sieci komputerowych
6. Administrowanie siecią
7. Tworzenie, testowanie, wdrażanie i konserwacja specjalistycznego oprogramowania
8. Poznanie i obsługa dostatecznie dużych bądź wyspecjalizowanych systemów informatycznych zaimplementowanych w zakładach, instytucjach i innych jednostkach organizacyjnych (telekomunikacja, banki, urzędy statystyczne, zakłady ubezpieczeń itd.)
9. Poznanie i obsługa innych specjalistycznych systemów korzystających z metod informatyki
10. Inne czynności niewymienione powyżej związane z profilem kształcenia na kierunku Informatyka

Organizacja i przebieg praktyk

1. Praktyki odbywają się na stanowisku merytorycznie związanym z informatyką
2. Studenta obowiązuje strój pracowniczy
3. Student jest zobowiązany do odbycia 4 tygodni (160 godzin) praktyk przed zakończeniem IV semestru
4. Opiekę nad przebiegiem praktyk sprawuje osoba wytypowana w danej jednostce, zapisana w umowie o odbyciu praktyk oraz potwierdzająca w dzienniczku odbycie praktyk
5. Zaliczenia praktyk dokonują opiekunowie praktyk powołani przez dziekana wydziału na podstawie opisu jej przebiegu w dzienniczku praktyk oraz zaświadczenia odbycia studenckiej praktyki specjalistycznej
6. W przypadku studentów czynnie wykonujących zawód podstawą zaliczenia jest dostarczenie odpowiednich dokumentów zgodnie z Regulaminem zwalniania studentów z praktyk zawodowych (zał. 2 do Regulaminu praktyk studenckich WSInf)

Regulamin praktyk dla studentów pedagogiki