Pomoc materialna

rekrutacja2

Pomoc materialna

INFORMACJE O POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

 1. Wnioski o przyznanie stypendium: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się po semestrze letnim w terminie od 15 września do 31 października, a po semestrze zimowym od 15 lutego do 31 marca. Wnioski o przyznanie zapomogi składa się                 w trybie doraźnym.
 2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą objąć maksimum 10% studentów danego roku, trybu i kierunku studiów, którzy złożyli indeksy do rejestracji                          w dziekanacie w wymaganych terminach, tj.:
  1. a)do 15 października
  2. b)w przypadku nie zaliczenia semestru zimowego do 30 marca (złożenie indeksu), od dnia 1 kwietnia zawiesza się wypłatę przyznanego stypendium rektora.

Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest uzyskanie w poprzednim roku studiów średniej nie niższej niż 4,0 (przy ustalaniu średniej bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń.

 1. Stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomoga przyznawane są na wniosek studenta.

Uwaga

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach studenta oraz członków jego rodziny będą przyjmowane wyłącznie wypełnione wg. wzoru.

Aby otrzymać stypendium należy złożyć następujące dokumenty:

Rodzaj stypendium

Należy złożyć

Stypendium socjalne

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 9
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 2
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Dokumenty zgodne z Załącznikiem do Regulaminu pomocy materialnej nr 1 (wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne)

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 10
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 8
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Zaświadczenie potwierdzające uzyskane osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

Zapomoga

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 7
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 2
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Dokumenty zgodne z Załącznikiem do Regulaminu pomocy materialnej nr 1

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie pomocy materialnej.