Dla dyplomanta

rekrutacja2

Dla dyplomanta

Informacje dla dyplomantów kierunku Informatyka

Termin składania prac inżynierskich
Termin składania prac dyplomowych upływa 31 marca b. r.

Przedłużenie terminu złożenia pracy inżynierskiej
W przypadku nieoddania pracy do końca marca należy złożyć do dziekana Wydziału Zamiejscowego w Opatówku podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej. Podanie powinno być zaopiniowane przez promotora z informacją o stopniu zaawansowania realizacji pracy.
Przedłużenie jest udzielane na okres 3 miesięcy. W przypadku pozytywnej decyzji dziekana począwszy od miesiąca, w którym złożono podanie czesne będzie naliczane w wysokości 75% miesięcznej raty czyli 240,- zł aż do momentu, kiedy praca zostanie złożona w dziekanacie (jeśli praca wpłynie n.p. 1 lipca, to czesne będzie naliczane również za ten miesiąc).
Jeśli student nie złoży w/w podania, czesne będzie naliczane w dotychczasowej wysokości tj. 320 zł do czasu oddania pracy, rezygnacji lub skreślenia z listy studentów.

Składanie pracy
W dniu składania dokumentacji w dziekanacie należy dostarczyć:

* 2 egzemplarze wydrukowanej obustronnie pracy dyplomowej (jeden w sztywnej, a drugi miękkiej oprawie) + nośniki elektroniczne umieszczone w kopercie wklejonej wewnątrz tylnej okładki; formatowanie dokumentu może ułatwić załączony wzorzec; strona tytułowa opracowania powinna być pobrana z dziennika wirtualnego,
* kartę przyjęcia pracy podpisaną przez promotora i studenta (wzór w załączniku lub do pobrania w dziekanacie),
* indeks + kartę egzaminacyjną ze wszystkimi wpisami,
* 4 zdjęcia w formacie 4,5 cm x 6,5 cm (zdjęcia dyplomowe),
* dziennik praktyk (jeśli student nie złożył go wcześniej).


Warunki przystapienia do obrony pracy
Przed przystąpieniem do obrony dyplomant musi:

* wnieść opłatę za egzamin dyplomowy (50% raty czesnego tj. 160 zł) i dyplom (80 zł) łącznie 240 zł,
* uregulować wszystkie zaległości finansowe wobec Uczelni.

Wszelkich opłat należy dokonać 2 tygodnie przed planowaną obroną, żeby Kwestura mogła zaksięgować wpłaty i poświadczyć ten fakt odpowiednim wpisem na karcie obiegowej.
Bez karty obiegowej student nie zostanie dopuszczony do obrony!!!

Przebieg obrony
Podczas obrony dyplomant:

* referuje zasadnicze osiągnięcia pracy inżynierskiej,
* odpowiada na 3 pytania dotyczące zagadnień ogólnych informatyki, zakresu przedmiotów specjalistycznych i problematyki pracy inżynierskiej.