Pedagogika - studia II stopnia - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Pedagogika - studia II stopnia

Dlaczego warto wybrać PEDAGOGIKĘ?

• Jeśli lubisz pracę z ludźmi, nieść im pomoc i dawać wsparcie to ten kierunek jest dla Ciebie;

• Szeroki wachlarz możliwości i specjalizacji;

• Bogata oferta dodatkowych szkoleń i uprawnień;

• Kierunek przyjemny i dość prosty do studiowania, dający wiele satysfakcji.


Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

• Wyjątkowa duża liczba zajęć praktycznych, aktywizujących studentów (projekty, zajęcia warsztatowe, praca w grupach itp.);

• Zajęcia praktyczne (we własnych placówkach: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ABiS, wszystko w jednym miejscu na terenie uczelni)

• Możesz zdobyć dodatkowe Certyfikaty z:

 • Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Ratownictwa wodnego
 • Nurkowania
 • Prowadzenia wycieczek szkolnych i opieki nad młodzieżą (kolonie, obozy)

• Część zajęć realizowana jest w instytucjach, które są jednocześnie miejscem warsztatów i praktyk a w przyszłości mogą być miejscem pracy naszych absolwentów.

• Po zajęciach do Twojej dyspocyji jest basen wraz z jacuzzi, siłownią, sauną i halą sportową - posiadamy na terenie uczelni OSiR ANGELICA.


Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Tryb: stacjonarny: 4 semestry (po 15 tygodni) przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku); niestacjonarny: 4 semestry w ramach dwudniowych zjazdów (6 zjazdów w ciągu semestru) od soboty do niedzieli włącznie.

Obie formy obejmują te same zakładane efekty ksztarełcenia.

Zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne kończą się złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim oraz nadaniem tytułu zawodowego magistra pedagogiki w zakresie studiowanej specjalności.

 

Nasi partrnerzy o nas:

„Migaj Naturalnie jest szkołą językową z pięcioletnim stażem ukierunkowaną na działalność ogólnopolską. Pojawiając się na rynku szkoleń i kursów z obszaru polskiego języka migowego (PJM) nasza firma nieustannie poszukuje partnerów, dla których potrzeby komunikacyjne Głuchych i Słabosłyszących stanowią niemarginalizowane punkty w wewnętrznej polityce rozwoju ich działalności. Jednym z partnerów, dla których z przyjemnością wystawiamy
rekomendację jest Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU) w Łodzi, która zgłosiła chęć przeszkolenia 19-stu pracowników akademickich i administracyjnych Uczelni, z nastawieniem na kontynuację nauki polskiego języka migowego prowadzonej przez native-signerów, w celu osiągnięcia komfortowego poziomu komunikacyjnego w PJM wśród pracowników punktów obsługi studenta, punktów rekrutacyjnych, dziekanatach oraz rektoracie. Dodatkowo, Uczelnia planuje organizację cyklu eksperckich wykładów z zakresu polskiego języka migowego, jak również tożsamości społeczno-kulturowej Głuchych w Polsce.

Głównym zamysłem Uczelni jest jednak stworzenie przyjaznej atmosfery dla Głuchych i Słabosłyszących studentów, która wiąże ze sobą spełnienie ich potrzeb komunikacyjnych oraz pełną tolerancją nastawioną na odrębność językowo-kulturową Głuchych. W prostych słowach WSIU, drugim domem Głuchych.

Ponadto, otwartość Uczelni na nowe horyzonty, zdecydowanie i rzetelność w działaniach sprawia, iż Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności osiąga wyznaczone przez siebie cele. Takich partnerów szukamy!” - Michał Garncarek, właściciel Migaj Naturalnie

„Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, wieloletni członek Business Centre Club, należy do grona uczelni dynamicznie rozwijających się i otwartych na otoczenie zewnętrzne. Dba o to, aby programy na oferowanych kierunkach były nowoczesne i dostosowane do realiów biznesu, dzięki czemu absolwenci uczelni spełniają oczekiwania przyszłych pracodawców, z których wielu współpracuje ze szkołą na co dzień. Dla studentów przymierzających się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej dużą pomocą służy Studenckie Forum Business Centre Club, organizacja ucząca młodych ludzi przedsiębiorczości poprzez udział w realnych projektach. Niekwestionowanym plusem uczelni jest też pojawienie się na jej terenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Każda osoba ma tu szansę sprawdzić się w roli przedsiębiorcy prowadzącego własną firmę, przy znikomych początkowo kosztach działalności. To gwarantuje, że absolwenci WSIU opuszczając mury uczelni, posiadają kompetencje pożądane przez pracodawców, sami też mają duże szanse na stworzenie swojej własnej firmy.” - Krzysztof T. Borkowski, Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej BCC

„Od powstania Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności nasza placówka stanowi zaplecze edukacyjne dla studentów Pedagogiki.
Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z faktu iż możemy dzielić się ze studentami WSIU swoimi doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi pracy zawodowej,jednocześnie zdobywając od nich świeże spojrzenie i pomysły. Studenci Pedagogiki WSIU są mile widziani u nas jako wolontariusze, praktykanci oraz przyszli pracownicy, wspólnie realizujemy takie programy profilaktyczne jak Mam Haka na Raka, Szkoły dla ekorozwoju,  Dbajmy o przyszłość z OZE. ”Ewa Żaczek, Dyrektor Prywatnego Gimnazjum i Liceum ABiS

>> Więcej opinii Partnerów

 

Absolwent:

 • Posiada rzetelną wiedzę teoretyczną o charakterze interdyscyplinarnym zorientowaną na konkretną specjalność pedagogiczną.
 • Posiada umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności.
 • Jest także przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz do aktywności zawodowej w obszarach zgodnych z wybraną specjalnością.
 • Kandydaci na studia II stopnia są zobowiązani dostarczyć dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 • W przypadku wyboru przez kandydata na studiach II stopnia specjalności WCZESNA EDUKACJA i SZKOLNA TERAPIA PEDAGOGICZNA wskazane jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (lub innych pokrewnych, nadających kwalifikacje nauczycielskie do wczesnej edukacji). Specyfika studiów i program tych dwóch specjalności na II stopniu stanowi bowiem pogłębienie kompetencji nauczycielskich.

W przypadku ukończenia przez kandydata na studia II stopnia innej specjalności pedagogicznej, kandydat może uzupełnić kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela poprzez uczestnictwo w zajęciach i praktykach określonych w MODULE RÓŻNIC PROGRAMOWYTCH, którego realizacja jest możliwa na terenie Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności równolegle z zajęciami na studiach magisterskich. Studia II stopnia na Pedagogice możliwe są także dla absolwentów studiów I stopnia innych kierunków niż Pedagogika – wtedy studenci mogą także równolegle realizować MODUŁ ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO zgodnie z wytycznymi MEN.

Na kierunku Pedagogika w WSIU wprowadzono możliwość uzupełnienia kwalifikacji nauczycielskich do pracy we wczesnej edukacji (szkole/przedszkolu) dla absolwentów studiów pedagogicznych I stopnia nie realizujących wcześniej programu takiej specjalności.

Absolwenci studiów I stopnia na specjalnościach: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z PROMOCJĄ zdrowia (i podobnych) oraz o ogólnym przygotowaniu pedagogicznym (np. psychopedagogicznym) zainteresowani poszerzaniem swojego wykształcenia na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Wczesnej Edukacji lub Szkolnej Terapii Pedagogicznej mogą uzyskać kwalifikacje nauczycielskie poprzez Moduł różnic programowych realizowany równocześnie ze studiami II stopnia na specjalności Wczesna Edukacja lub Szkolna Terapia Pedagogiczna.

 • Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych
 • Szkolna terapia pedagogiczna
 
 
 • Celem tej specjalności na studiach II stopnia jest przygotowanie do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego, potrzebujących zatem różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego lub resocjalizującego.
 • Koncepcja specjalności opiera się na szerokim współdziałaniu teorii i praktyki, co zapewnia absolwentowi najlepsze efekty kształcenia. Daje mu rzetelną i profesjonalną wiedzę z zakresu między innymi: pedagogiki, psychologii, socjologii, polityki społecznej i prawa. Wyposaża go także w niezbędny zestaw kompetencji pozwalających na twórcze prowadzenie działań profilaktycznych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych z jednostką i grupą.
 • Zdobyta w czasie studiów wiedza teoretyczna i praktyczna oraz szeroki wachlarz umiejętności zawodowych pozwolą absolwentowi specjalności Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych znaleźć pracę między innymi w placówkach wsparcia dziennego, ogniskach wychowawczych, świetlicach środowiskowych i szkolnych, klubach, placówkach interwencyjnych, zakładach poprawczych i zakładach karnych, ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych, aresztach śledczych, inspektoratach ds. nieletnich, schroniskach dla nieletnich, kurateli sądowej, ośrodkach socjoterapii czy placówkach socjalizacyjnych.
 
 

Specjalność ta kierowana jest do absolwentów różnych specjalności studiów I stopnia, którzy uzyskali kwalifikacje nauczycielskie na studiach licencjackich (w tym zrealizowali wymaganą rozporządzeniem liczbę godzin praktyk pedagogicznych).

Celem specjalności Szkolna terapia pedagogiczna na studiach II stopnia jest poszerzenie kwalifikacji nauczycielskich i pedagogicznych oraz przygotowanie specjalistów w zakresie wczesnego wykrywania i profesjonalnego diagnozowania zdolności i zaburzeń dziecka/ucznia - im wcześniej wykryje się określony rodzaj dysfunkcji, tym sprawniej przebiegnie sam proces terapii, im wcześniej zostaną zdiagnozowane i określone zdolności jednostki, tym większe są szanse odpowiedniego doboru metod i form kształcenia sprzyjających optymalnemu jej rozwojowi.

Studia te dają zatem pogłębione przygotowanie merytoryczne do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej na terenie szkoły, jednocześnie dając nauczycielom i pedagogom kwalifikacje do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach edukacji – od przedszkola do szkół gimnazjalnych oraz w różnych instytucjach podejmujących działania profilaktyczne oraz organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opartej na rzetelnej diagnozie pedagogicznej.
 

>> REKRUTACJA ONLINE <<

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki