Zeszyty naukowe Vol. 11 nr 1 2012

Powrót do spisu treści

Jerzy Roszkowski
Metamodel zarządzania jakością w architekturze korporacyjnej
The Quality Management Metamodel in the Enterprise Architecture
Abstract           Full text

Maciej Witos, Adam Pelikant
Przetwarzanie grafiki wektorowej w oracle
Vector Graphics Processing in Oracle
Abstract           Full text

Anna Kowalczyk-Niewiadomy
Function result cache – poprawa wydajności aplikacji PL/SQL
Function Result Cache - PL/SQL Performance Improvement
Abstract          Full text

Daniel Zielas, Adam Pelikant
Przetwarzanie i analiza danych medycznych na platformie Oracle z zastosowaniem DICOM
Medical Data Processing and Analysis Applying DICOM on Oracle Server Platform
Abstract           Full text

Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski
Modelowanie zapotrzebowania na zasoby sieciowe
Modeling the Demand for Network Resources
Abstract           Full text

Przemysław Ćwikowski, Łukasz Jan Kapusta, Andrzej Teodorczyk
Metodologia szkolenia w zakresie symulacji procesów wymiany ładunku, wtrysku oraz spalania z wykorzystaniem pakietu AVL FIRE
Trainings Methodology in the Field of Charge Exchange, Injection and Combustion Processes Simulation, with Use of AVL FIRE Code
Abstract           Full text

Łukasz Jan Kapusta
Symulacje numeryczne przepływu heksanu przez wtryskiwacz
Numerical Simulations of Hexane Flow Through the Injector
Abstract           Full text

Zofia M. Łabęda-Grudziak
Algorytm odpornej identyfikacji addytywnego modelu regresji dla potrzeb detekcji uszkodzeń
Robust Identification Algorithm for the Additive Regression Model for Fault Detection
Abstract           Full text

Tomasz Trzepieciński
Metody optymalizacyjne w problemach regresyjnych
The Optimization Methods in Regression Problems
Abstract           Full text

Tomasz Trzepieciński, Anna Bazan
Analiza wpływu tarcia na zmianę topografii powierzchni wytłaczanych blach
Analysis of the Friction Influence on Change of Surface Topography of Drawn Sheets
Abstract           Full text

Paweł Rembelski
Zbieżność punktowa dyskretnego algorytmu mrówkowego wyniki praktyczne
Pointwise Convergence of Discrete Ant System Algorithm with Practical Results
Abstract           Full text

Mirosław Zając
Poprawa jakości obrazu pochodzącego z kamer niskiej rozdzielczości oraz telefonów komórkowych, z wykorzystaniem operacji splotu i rozplotu – ocena jakości uzyskanych obrazów
Improvement of Image Quality of Low-Resolution Cameras and Mobile Phones, Using the Convolution and Deconvolution Operations - Evaluation of the Obtained Images Quality
Abstract           Full text

Kacper Pluta, Michał Postolski, Marcin Janaszewski
Algorytmy modelowania drzewa oskrzelowego
Bronchial Tree Modeling Algorithms
Abstract           Full text

W górę
Joomla SEO by AceSEF