FAQ - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

FAQ

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania, które są najczęściej zadawane przez osoby biorące udział w rekrutacji na studia.

REJESTRACJA

Gdzie można znaleźć formularz podania o przyjęcie na studia?

Rekrutacja na studia jest prowadzona z wykorzystaniem systemu E-rejestacji; na stronie WSIU w zakładce: Dla Kandydata ⇒ E-rekrutacja (dokument należy wypełniać krok po kroku zgodnie z instrukcją).

 

Gdzie i w jakim terminie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji proszone są o dostarczenie  dokumentów rekrutacyjnych do Punktu Rekrutacyjnego (ul. Rzgowska 17A,  parter budynek B, pok. 119) w terminie do 2 tygodni od momentu rejestracji.


Czy istnieje możliwość skorzystania z komputera, aby dokonać rejestracji na studia na miejscu w WSIU?

Tak. W Punkcie Rekrutacyjnym dostępne są dla kandydatów komputery, na których można zarejestrować się i wydrukować potrzebne w rekrutacji dokumenty oraz blankiety opłat.

 

Który numer świadectwa maturalnego należy wstawić w systemie?

W przypadku tzw. „nowej matury” – numer ze Świadectwa Maturalnego (nie ze Świadectwa Ukończenia Szkoły Średniej!). 
Podobnie data wydania świadectwa dojrzałości – dotyczy świadectwa maturalnego (nie ukończenia szkoły!). 
Maturzyści którzy zdawali „starą maturę” wpisują numer świadectwa maturalnego wpisany przez szkołę (nie numer druku świadectwa).


Jestem już studentem pierwszego semestru, niestety nie mogę zalogować się na swoim dzienniku wirtualnym? Co powinienem zrobić?

Problem należy zgłosić podczas zajęć z technologii informacyjnej.

 

Rozwiązywałem test z języka angielskiego, niestety serwer padł/zabrakło prądu, itd. I teraz nie mogę rozpocząć ponownego wypełniania testu. Co powinienem zrobić?

W tej sprawie proszę się zgłosić do Studium Języków Obcych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Na I stopniu studiowałem kierunek X, na studia II stopnia chciałbym wybrać się na kierunek Y. Czy jest taka możliwość?

Oczywiście, system boloński pozwala na elastyczność, dzięki której po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na danym kierunku, niekoniecznie trzeba decydować się na studia magisterskie na tym samym kierunku.

W przypadku pedagogiki aby uzyskać kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I - III oprócz studiów II stopnia student powinien zrealizować jednocześnie Moduł różnic programowych uwzględniający także odpowiednią liczbę godzin zajęć metodycznych i praktyki asystencko-metodycznej w przedszkolu i szkole. Moduł ten jest dodatkowo płatny 40% kwoty czesnego do momentu jego zaliczenia.

 

DOKUMENTY

Jakie dokumenty należy  złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym?

- ankietę osobową (wydruk z systemu e-rejestracja) podpisaną przez kandydata,
- świadectwo dojrzałości w oryginale, świadectwo ukończenia szkoły średniej (+ dla kandydatów na studia II stopnia – odpis dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia wraz z suplementem),
- kserokopię dowodu osobistego – powiększone obie strony,
- pokwitowanie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
- zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami( kandydaci na Kosmetologię, Fizjoterapię, Wychowanie Fizyczne i Pedagogikę II-go stopnia specjalność Pedagogika Aktywności Ruchowej),
- 2 fotografie wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Co zrobić w przypadku zgubienia dowodu osobistego - na uczelnię należy złożyć kopię dowodu?

Proszę wykonać kopię paszportu lub prawa jazdy (dokument ze zdjęciem) i składając dokumenty do komisji, wyjaśnić na miejscu zaistniałą sytuację.

 

Kiedy kandydat podpisuje Umowę o świadczeniu usług dydaktycznych?

Umowę o świadczeniu usług dydaktycznych kandydat otrzymuje w Punkcie Rekrutacyjnym. Po zapoznaniu się z jej treścią kandydat osobiście wypełnia i podpisuje dokument w dwóch egzemplarzach ( jeden jest dla kandydata, drugi pozostaje w jego teczce osobowej).

 

Gdzie należy tłumaczyć dokumenty w przypadku studenta obcokrajowca?

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula (nie dotyczy paszportu, wizy lub innego dokumentu tożsamości). Tłumaczenie może wykonać również biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego. Nie ma konieczności tłumaczeń matury IB.

 

BADANIA LEKARSKIE

Skąd wziąć skierowanie na badania lekarskie?

Skierowanie kandydat otrzymuje w Punkcie Rekrutacyjnym

 

Gdzie można wykonywać badania lekarskie?

Badania należy wykonać u Lekarza Medycyny Pracy.
Do tej pory nasi kandydaci wykonywali badania w następujących placówkach w Łodzi:
ul. Aleksandrowska 61/63
ul. Piłsudskiego 133 B
ul. Gdańska 117a
ul. Tymienieckiego 18

Można oczywiście zrobić badania u każdego innego lekarza medycyny pracy.

OPŁATY

Na jakie konto należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Po zarejestrowaniu się w systemie ( E-rejestracja) pojawi się komunikat o przyjęciu rejestracji, indywidualny numer kandydata oraz nr konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty  opłaty rekrutacyjnej.

 

Czy opłatę rekrutacyjną można wnieść na miejscu w Punkcie Rekrutacyjnym?

Opłaty można dokonać w KASIE obok Punktu Rekrutacyjnego.

 

Czy istnieje możliwość  rozłożenia opłaty czesnego na raty?

Tak. Wielkość czesnego podaną za rok akademicki można podzielić na 12 równych rat, opłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.

 

W jakim przypadku może być przyznana ulga w opłatach czesnego?

Absolwentom WSIU w przypadku kontynuacji studiów na II-gim stopniu przysługuje 10% zniżka w opłatach czesnego w czasie pierwszego semestru studiów.
Małżonkowie, rodzice, dzieci i rodzeństwo studiujący w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności otrzymują 20% zniżki czesnego dla każdej uprawnionej osoby.

Absolwentom LO ABIS przysługuje 10 % zniżki w czesnym w czasie pierwszego semestru studiów.

POZOSTAŁE

Gdzie można uzyskać informacje o rezerwacji miejsc w akademiku?

Informacje o wolnych miejscach w akademiku można uzyskać w Domu Studenta nr 1 ul. Rzgowska 17A  tel. 42 2750106 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tam też należy dokonać rezerwacji.


Czy na pierwszym roku można starać się o stypendium?

TAK – Zgodnie z zasadami Regulaminu Pomocy Materialnej WSIU istnieje możliwość otrzymania stypendium już od 1 semestru. Dzięki pomocy stypendialnej dla wielu naszych studentów studia są bezpłatne lub tylko częściowo odpłatne.
Pełne informacje o stypendiach znajdują się na stronie WSIU w zakładce: Dla Studenta ⇒ Pomoc Materialna.

 

Czy dla studentów niepełnosprawnych przewidziane są jakieś formy pomocy ?

Budynki Uczelni są przystosowane dla studentów niepełnosprawnych (podjazdy, windy), każdy z nich może otrzymać stypendium.

 

Kiedy otrzymamy legitymacje i indeksy?

Zazwyczaj indeksy i legitymacje są wydawane przez dziekanat na początku października (studenci stacjonarni) lub na pierwszym/drugim zjeździe (studenci niestacjonarni).

 

Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

Harmonogramy zajęć  dla poszczególnych kierunków są umieszczane na stronie WSIU w zakładce: Dla Studenta ⇒ harmonogramy

 

Kiedy będzie można poznać plan zajęć, gdzie można te informacje znaleźć ?

Plany zajęć wywieszane są na tablicach informacyjnych przed dziekanatem, oraz w gablotach w budynku A , a także na stronie WSIU w zakładce: Dla Studenta ⇒ Plany zajęć

 

Czy można liczyć na pomoc uczelni w znalezieniu miejsca odbycia praktyk ?

Oczywiście że TAK - na terenie WSIU działa Akademickie Biuro Karier „BAZA”  jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów WSIU.
http://wsinf.edu.pl/BAZA/

 

Czy na terenie Uczelni działają studenckie koła naukowe i sportowe ?

Tak, na poszczególnych Wydziałach działają studenckie koła naukowe, a  na terenie uczelni funkcjonuje AZS  www.azs.wsinf.edu.pl

 

Kiedy wybieramy specjalności na studiach I-go stopnia a kiedy na II-go stopnia ? 

Na studiach I-go stopnia specjalności wybierane są na 2, 3 lub 4 semestrze (w zależności od kierunku) a realizowane są od 3., 4. lub 5. semestru.
Kandydaci na studia II-go stopnia wybierają specjalność już w czasie rekrutacji, specjalności są realizowane już od 1. semestru.

 

Czy na kierunku Grafika i Architektura Wnętrz przeprowadzany jest egzamin wstępny dla kandydata? 

Na naszej uczelni nie przewidujemy egzaminów wstępnych na żadnym kierunku. W przypadku tych dwóch kierunków, kandydaci po dostarczeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych proszeni są o uzgodnienie w Punkcie Rekrutacyjnym terminu prezentacji j teczki prac. Prezentacja dorobku polega na przeprowadzeniu z dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych krótkiej rozmowy dotyczącej naszych motywacji co do podjęcia studiów, inspiracji w realizowanych pracach, oczekiwaniach względem kierunku. Prace mogą być dostarczone osobiście, jak również kandydat może przedstawić fotografie lub prezentację multimedialną. Rozmowa jest tylko jedną ze składowych procesu rekrutacji i nie należy się nią stresować. :)


Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki