Elektroniczne bazy danych - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Elektroniczne bazy danych

Zmiana finansowania Biblioteki Wirtualnej Nauki od 2010r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwiła dostęp do najważniejszych publikacji naukowych polskim wyższym uczelniom i jednostkom naukowym.

1. Dostęp

Biblioteka WSInf w Łodzi proponuje studentom i kadrze naukowo-dydaktycznej elektroniczny dostęp do aktualnych źródeł informacji wydawców : Elseviera, Springera i Web of Knowledge, a od 2011 r. Nature i Science zawierających informację w postaci :

  • danych bibliograficznych
  • abstraktów
  • materiałów pełnotekstowych.

Wszystkie bazy danych i czasopisma elektroniczne są dostępne z komputerów w sieci WSInf.

2. Użytkowanie źródeł. Prawo autorskie

Korzystanie z elektronicznych źródeł zobowiązuje Użytkowników do przestrzegania prawa autorskiego, tj. :

  • wykonywania pojedynczych kopii dla dozwolonego prawem użytku osobistego : naukowego, dydaktycznego, badawczego
  • cytowanie i powoływanie się na źródła elektroniczne z zachowaniem zasad wykonywania przypisów i powołań

Użytkownikom zabrania się :

  • automatycznego pobierania tekstów, a także pobierania niewytłumaczalnie dużej ilości abstraktów, artykułów, całych zeszytów danego tytułu czasopisma
  • wykorzystywania pobranych kopii do celów komercyjnych

Nie przestrzeganie przepisów prawa autorskiego i ustaleń umowy licencyjnej może spowodować zablokowaniem dostępu do baz dla Użytkowników łamiących zasady, a także dla Uczelni.

3. Korzystanie z baz danych

Bazy są dostępne z serwerów ICM UW i wydawców. Opis zawartości każdej bazy znajduje się na stronie ICM Biblioteka Wirtualna Nauki w Informatorze pod adresem http://vls.icm.edu.pl

1. Elsevier/ICM – baza ScienceDirect

Serwer wydawcy : http://www.sciencedirect.com
Serwer ICM : http://vls.icm.edu.pl/ss.html

Ogólna krajowa licencja akademicka obejmuje czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection. Z listy tej Użytkownicy Biblioteki WSInf w Łodzi w 2010 r. mają dostęp do :

  • Journal of Network and Computer Applications
  • Journal of Systems and Soft ware
  • Annales of Physical and Rehabilitation Medicine

2. Springer/ICM

Bazy elektroniczne Springer udostępniają równolegle :

3. Web of Knowledge

Platforma Web of Knowledge obejmuje również bazy produkowane przez firmę Thomson Reuters.

4. Nature

Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG).

5. Science

Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Od września 2010 r. czasopisma te są udostępniane w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki