Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia - działalność naukowa - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia - działalność naukowa

Konkursy

Laureaci konkursów na najlepsze prace dyplomowe

2011

W dziedzinie Nauki pedagogiczne

prace licencjackie

II nagroda –  lic. Anna Badziak – Kształtowanie postaw wobec dzieci niepełnosprawnych w opinii nauczycieli klas integracyjnych – (Wyższa Szkoła Informatyki) – promotor dr Beata Szczepańska

III nagroda –  lic. Małgorzata Olkowicz– Komunikacja interpersonalna w praktyce – (Wyższa Szkoła Informatyki) – promotor dr Anna Buła

W dziedzinie Kultura fizyczna

prace licencjackie

I nagroda –  lic. Jarosław Grenda – Charakterystyka przestrzenna postawy ciała strzelca sportowego w momencie oddawania strzału – (Wyższa Szkoła Informatyki) – promotor dr hab. Ewa Rostkowska

II nagroda –  lic. Joanna Wiatr – Analiza i ocena efektywności ataku i przyjęcia zagrywki w siatkówce plażowej – (Wyższa Szkoła Informatyki) – promotor dr Wojciech Wieczorek 

2010

W dziedzinie – Kultura fizyczna.

Prace licencjackie (inżynierskie).

I nagroda – lic. Marta Kurowska – Zróżnicowanie wskaźnika BMI wśród uczniów klas I Gimnazjum nr 39 w Łodzi, a ich poziom sprawności fizycznej – (Wyższa Szkoła Informatyki), promotor dr W. Wieczorek.

II nagroda - lic. Katarzyna Zawadzka – Motywacja do podejmowania rekreacji fizycznej na przykładzie ćwiczeń jogi – (Wyższa Szkoła Informatyki), promotor dr W. Wieczorek.

2009

W dziedzinie Nauki społeczne

prace licencjackie (inżynierskie)

I nagroda – lic. Barbara Świątek – Edukacja dla bezpieczeństwa w systemie kształcenia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – (Wyższa Szkoła Informatyki)

II nagroda – lic. Michał Kowalski – Problem bezdomności na terenie gminy Konstantynów Łódzki – (Wyższa Szkoła Informatyki)

W dziedzinie Nauki pedagogiczne

prace licencjackie (inżynierskie)

II nagroda – lic. Katarzyna Kosmala – Specyfika rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym w grupach mieszanych wiekowo na przykładzie przedszkola miejskiego nr 40 w Łodzi – (Wyższa Szkoła Informatyki)

II nagroda – lic. Agnieszka Baumgard – Zagrożenie anoreksją wśród dziewcząt w okresie dojrzewania jako przedmiot profilaktyki szkolnej – (Wyższa Szkoła Informatyki)

W dziedzinie Kultura fizyczna

prace licencjackie (inżynierskie)

I nagroda - lic. Jakub Banach – Wpływ suplementacji kreatyniną na przyrost siły i masy mięśniowej u mężczyzn trenujących kulturystykę – (Wyższa Szkoła Informatyki)

II nagroda – lic. Anna Ziółkowska – Poziom równowagi osób trenujących strzelectwo sportowe na tle rozwoju somatycznego – (Wyższa Szkoła Informatyki)

2008

W dziedzinie Nauki pedagogiczne

prace licencjackie (inżynierskie)

III nagroda – lic. Joanna Nowak – Sposoby spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Poddębicach

2007

W kategorii pedagogika:

prace licencjackie

II nagroda –  Joanna Wożniak – „Uwarunkowania społeczne wiedzy ekonomicznej sześciolatków na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 118” –  promotor prof. Wiesława Leżańska

2006

W kategorii pedagogika:

prace licencjackie

I nagroda : Danuta Michalkiewicz za pracę pt. „Wiedza i postawy młodzieży gimnazjalnej wobec przemocy na podstawie Gimnazjum nr 35 w Łodzi” promotor prof. dr hab. Wiesława Leżańska

2005

W kategorii pedagogika:

II nagroda  – Katarzyna Brych, za pracę pt. „Warunki życia i pracy nauczycieli szkół podstawowych osiedla Łódź-Dąbrowa”, promotor prof. dr hab. Halina Gajdamowicz ;

W kategorii socjologia:

II nagroda –  Robert Marszałek, za pracę pt. „Uzależnienia wśród młodzieży w środowisku wiejskim. Analiza przyczyn i profilaktyka na przykładzie społeczności lokalnej gminy Brzeziny”, promotor prof. dr hab. Andrzej Buczyński.

Działalność studentów

Działalność naukowa naszych studentów ożywia się przy okazji organizowanych konferencji, na których zawsze realizujemy sesje studenckie. Poziom  referatów naszych studentów, opracowywanych pod okiem pracowników naukowo-dydaktycznych, należy ocenić bardzo dobrze. Obecnie rozpoczęliśmy przygotowania do  Naukowej Sesji Studenckiej na Międzynarodowych Targach Rehabilitacyjnych (Łódź, Wrzesień 2012). Nasza uczelnia będzie gospodarzem tej sesji. Przewodnictwo Komitetu Organizacyjnego powierzono Pani mgr Ewie Rokickiej a działalnością naukową studentów kierunku Fizjoterapii zajmuje się już Pani dr Elżbieta Miller. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami z kierownictwem INTERSERWISU, przy tej okazji chcemy zaprezentować naszą uczelnię i jej dorobek. Do tej iniacjatywy bardzo przychylnie i z dużym zaangażowaniem odnieśli się wszyscy nasi Dziekani. Uważam , że jest to wspaniała okazja do promocji naszej Uczelni i rozbudzenia zainteresowań naukowych studentów. Efektem tego przedsięwzięcia będzie także utworzenie Studenckiego Koła  Naukowego Fizjoterapii.

Dorobek naukowy wykładowców:

dr Włodzimierz Ziółkowski

Udział w konferencjach:

- XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS-Studencka Konferencja Okrągłego Stołu, Łódź 11-12 lutego 2012r.

- I Krajowa Konferencja naukowo-szkoleniowa „Produkty naturalne w kosmetologii” WSINF w Łodzi, 19 czerwca 2011 r., członek Komitetu Naukowego

- XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Łódź 17-19 11. 2011 r.

- Konferencja Naukowa „Nowe oblicze fizjoterapii w odnowie biologicznej i kosmetologii” WSINF w Łodzi 11-12 czerwca 2011 r., Członek Komitetu Naukowego, Przewodniczący Sesji Naukowej. Referat: Małecki H., Ziółkowski W., Fizyczne i biologiczne efekty fal dźwiękowych o wysokiej częstości (Physical and biological effects high frequency sound waves)

- Seminarium „Reforma szkolnictwa wyższego i ochrona własności intelektualnej”  Warszawa 11 maja 2011 r.

- Międzynarodowa konferencja „Fizjoterapia w chorobach narządu ruchu” WSInf w Łodzi 11 – 12 czerwca 2010r. Udział w Komitecie Naukowym i przewodniczenie jednej  Sesji Naukowej

Publikacje w latach 2010-2012 

- Gokdogan F., Strzelecka E., Ziółkowski W.(red.), Elrly Care in Selekted European Countries,The Academy of Information Technology and Skills, Łódź 2012.

- Małecki H., Ziółkowski W., Fizyczne i biologiczne efekty fal dźwiękowych o wysokiej częstości (Physical and bilogical effects high frequency     sound waves), [artykuł oddany do druku w „Forum fizjoterapii i kosmetologii”]

- Ziółkowski W., Strzelecka E., Opieka nad ludźmi starszymi w działalności Wyższej Szkoły Informatyki, Biuletyn WSInf nr 1-2 (kwartalnik), Łódź 2011.

- Just A., Ziółkowski W., Zdrowie i sprawność człowieka w ostatnich dekadach życia, materiały z I Konferencji Naukowej „Starość nie musi być smutna”, Kalisz 2010

- Ziółkowski W., Strzelecka E., Waśniewski S., Problematyka edukacji w zakresie opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi w WSINF, Biuletyn WSINF NR 3-4 (31) 2010 (kwartalnik)

- Szot Z., Ziółkowski W., Terapia ruchem ważną determinantą wspomagania osób w rzadkich zespołach zaburzeń rozwojowych, Forum Edukacyjne WSINF nr 7 (2010)

- Ziółkowski W., Strzelecka E., Horbaczewska D., Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi wobec problemów starzejącego się społeczeństwa, Forum Edukacyjne WSINF nr 7 (2010)

- Celińska D., Ziółkowski W., Ochrona dzieci i młodzieży w infosferze, Forum Edukacyjne nr 7 (2010)

Prof. nadzw. dr hab. Wiesława Leżańska

Udział w konferencjach

Konferencja w ramach Projektu – Poznać, Zrozumieć, Doświadczyć. Profesjonalny nauczyciel wczesnej edukacji. Referat zamawiany nt. Ile teorii, ile praktyki w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji. Łódź, kwiecień 2011.

Publikacje w 2011 r.

1.W. Leżańska (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji na drodze do profesjonalnego mistrzostwa, Wyd. UŁ, Łódź 2011, ss.317.

Słowa kluczowe: nauczyciel wczesnej edukacji – wzór osobowy, wizerunek, tożsamość, kompetencje, sukcesy i porażki zawodowe.

Praca prezentuje artykuły, których tezą przewodnią jest wzór osobowy nauczyciela wczesnej edukacji. Autorzy rozważali tę tezę w aspekcie historycznym i współczesnym wskazując na: kategoryzacje tegoż wzoru, na uwarunkowania osobowościowe i społeczne, na specyfikę kształcenia nauczyciela wczesnej edukacji oraz wizje „dobrego nauczyciela” małych dzieci.

2.W. Leżańska, Historyczny aspekt kształtowania wzoru osobowego nauczyciela wczesnej edukacji, [w:] W. Leżańska (red.) Nauczyciel wczesnej edukacji na drodze do profesjonalnego mistrzostwa, Wyd. UŁ, Łódź 2011, ss.9-27.

Słowa kluczowe: nauczyciel wczesnej edukacji –wzór osobowy w okresie Oświecenia, model pozytywistyczny, modernistyczny, profesjonalizm.

Autorka rozważa wzór osobowy nauczyciela wczesnej edukacji w aspekcie historycznym. Analizuje w tym zakresie prace pedagogów polskich okresu Oświecenia, Pozytywizmu, Drugiej Rzeczpospolitej. Próbuje ukazać ewolucję na drodze kształtowania profesjonalnego nauczyciela małych dzieci.

3.W. Leżańska, Rozwój zawodowy a poczucie podmiotowości nauczyciela wczesnej edukacji, [w:] J. Bonar i A. Buła (red.), Poznać, Zrozumieć, Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji, Wyd. „Impuls”, Kraków 2011, ss. 39-53.

Słowa kluczowe: nauczyciel wczesnej edukacji – rozwój zawodowy, podmiotowość, kwalifikacje, kompetencje.

Autorka rozważa problem rozwoju zawodowego nauczyciela wczesnej edukacji w trzech obszarach:  1/ wyjaśnia czym jest poczucie podmiotowości nauczyciela, 2/ objaśnia czym jest rozwój zawodowy, 3/ próbuje odpowiedzieć na pytanie , w jakim stopniu poczucie podmiotowości sprzyja rozwojowi zawodowemu nauczyciela wczesnej edukacji.

Wszystkie powyższe prace z afiliacją UŁ

4.RedaktorForum Edukacyjnego Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia WSInf, Nr 8 (2011)

5.Leżańska W., Polityka oświatowa Stefana Kopcińskiego, Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia, Nr 8 (2011), ss. 29-43.

prof. dr inż Zbigniew Szot

1.Artykuły naukowe (opracowania)

Szot Z., Ziółkowski W. (2010), Terapia ruchem ważną determinantą wspomagania osób o rzadkich zespołach zaburzeń rozwojowych [W:] Forum Edukacyjne – Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi: Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia. Łódź, nr 7, s. 157-174

Szot Z., Szot T., Animacje Kultury Fizycznej – nowe rozwiązania. Forum Edukacyjne... op. Cit., 143-155

2.Skrypty:

Szot Z., Tomczak M., Proczek A., Paterek J. (2010) Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne, dwójkowe i piramidy [W:] Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków Wyd II, 147 s

3.Artykuły popularne

Szot Z. (2010) Wspomnienie o naszym nauczycielu narciarstwa. Panorama AWFiS w Gdańsku nr 53, XII 2010, s. 38-39

Szot Z., (2010) Stowarzyszenie Absolwentów i Miłośników AWFiS w Gdańsku rozpoczyna swoją działalność. Panorama AWFiS w Gdańsku, nr 63 XII, 2010, s. 24

4.Konferencje

Szot Z., (2010) XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Phisical Activity of people at different age”. Uniwersytet Szczeciński: Instytut Kultury Fizycznej. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Oddział w Szczecinie. 2-3 grudnia 2010. (wygłaszanie referatu)

5.Promocje:

otwarcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszce Brzozowskiej  w AWF Poznań (21 IX 2010) nt. Wynik sportowy a wybrane zadania testowe dziewcząt w wieku 7-9 lat ( promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szot)

Agnieszka Przedborska

Publikacje

Agnieszka Przedborska, Łukasz Kikowski, Mariusz Kawczyński, Małgorzata Misztal, Agnieszka Chrobak, Jan  Raczkowski 

Wykorzystanie  pozaustrojowej  fali  uderzeniowej  w  leczeniu entezopatii w obrębie pięty - doniesienie wstępne 

Kwartalnik Ortopedyczny 2012,3

prof. Mirosław Janiszewski

Monografie naukowe

„Związki muzyki z medycyną „, wyd. WSInf, Łódź, 2010.

„Prophylaxis and physiotherapy In the occupational hazard At the  musician”, wyd. WSInf, Łódź, 2010.

Podręczniki

“Anatomia funkcjonalna”, wyd. WSInf, Łódź, 2010.

„Fizjoterapia w Reumatologii”, wyd. WSInf, Łódź, 2010.

„Balneologia z fizjoterapią”, wyd. WSInf, Łódź, 2010.

„Arteterapia dla fizjoterapeutów”, wyd. WSInf, Łódź, 2010.

Artykuły naukowe

Agresja i jej geneza, zesz.nauk., WSInf, 2010, 5-20

Analiza biomechaniczna dynamiki i statyki narządu ruchu u muzyków instrumentalistów, zesz.nauk., WSInf, 2010, 21-34

Analiza przeciążeń zawodowych muzyków instrumentalistów, zesz.nauk., WSInf, 2010, 35-58

Analiza psychotechniczna czynnościowego narządu wykonawczego muzyków, zesz.nauk., WSInf, 2010, 59-70

Analiza skuteczności terapii manualnej, kinezyterapii i fizykoterapii w przeciążeniach zawodowych muzyków, zesz.nauk., WSInf, 2010, 71-85

Analiza wybranych parametrów mechanizmu oddychania – muzyków instrumentalistów dętych, zesz.nauk., WSInf, 2010, 86-95

Emocje i uczucia w muzykoterapii, zesz.nauk., WSInf, 2010, 96-99

Fizjologiczne przejawy emocji jako czynnik narażenia zawodowego muzyków, zesz.nauk., WSInf, 2010, 100-107

Muzykoterapia pod lupą, zesz.nauk., WSInf, 2010, 108-115

Sposoby oddziaływania muzyką, zesz.nauk., WSInf, 2010, 116-123

Zastosowanie wybranych form rekreacji jako profilaktyki przeciążeń zawodowych muzyków instrumentalistów, zesz.nauk., WSInf, 2010, 124-130

mgr Alicja Szymańska-Paszczuk

11 – 12 czerwiec 2011 -II Konferencja naukowa: „Nowe oblicze fizjoterapii w odnowie biologicznej i kosmetologii”- przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

19 listopad 2011 - III konferencja naukowa: Produkty naturalne w kosmetologii”

przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Artykuł pt. „Wpływ promieniowania ultrafioletowego na skórę człowieka”

opublikowany w kwartalniku Acta Balnologica nr 1/2012.

Artykuł pt. „Starzenie się skóry i jej możliwości rewitalizacji w nowoczesnych

terapiach kosmetycznych”- opublikowany w kwartalniku Acta Balneologica nr 2/12

Artykuł pt. „Fizykalne metody wspomagania transportu przeznaskórkowego w

Nowoczesnych zabiegach kosmetycznych” –„ Forum Fizjoterapii i Kosmetologii”

Zakończony jest I etap badań ankietowych dot. Zarządzania i organizacji

ośrodków Spa do pracy doktorskiej pt. „Rozwój ośrodków  Spa jako forma rewitalizacji społeczeństwa”.

Konkursy

Laureaci konkursów na najlepsze prace dyplomowe

2011

W dziedzinie Nauki pedagogiczne

prace licencjackie

II nagroda –  lic. Anna Badziak – Kształtowanie postaw wobec dzieci niepełnosprawnych w opinii nauczycieli klas integracyjnych – (Wyższa Szkoła Informatyki) – promotor dr Beata Szczepańska

III nagroda –  lic. Małgorzata Olkowicz– Komunikacja interpersonalna w praktyce – (Wyższa Szkoła Informatyki) – promotor dr Anna Buła

W dziedzinie Kultura fizyczna

prace licencjackie

I nagroda –  lic. Jarosław Grenda – Charakterystyka przestrzenna postawy ciała strzelca sportowego w momencie oddawania strzału – (Wyższa Szkoła Informatyki) – promotor dr hab. Ewa Rostkowska

II nagroda –  lic. Joanna Wiatr – Analiza i ocena efektywności ataku i przyjęcia zagrywki w siatkówce plażowej – (Wyższa Szkoła Informatyki) – promotor dr Wojciech Wieczorek 

2010

W dziedzinie – Kultura fizyczna.

Prace licencjackie (inżynierskie).

I nagroda – lic. Marta Kurowska – Zróżnicowanie wskaźnika BMI wśród uczniów klas I Gimnazjum nr 39 w Łodzi, a ich poziom sprawności fizycznej – (Wyższa Szkoła Informatyki), promotor dr W. Wieczorek.

II nagroda - lic. Katarzyna Zawadzka – Motywacja do podejmowania rekreacji fizycznej na przykładzie ćwiczeń jogi – (Wyższa Szkoła Informatyki), promotor dr W. Wieczorek.

2009

W dziedzinie Nauki społeczne

prace licencjackie (inżynierskie)

I nagroda – lic. Barbara Świątek – Edukacja dla bezpieczeństwa w systemie kształcenia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – (Wyższa Szkoła Informatyki)

II nagroda – lic. Michał Kowalski – Problem bezdomności na terenie gminy Konstantynów Łódzki – (Wyższa Szkoła Informatyki)

W dziedzinie Nauki pedagogiczne

prace licencjackie (inżynierskie)

II nagroda – lic. Katarzyna Kosmala – Specyfika rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym w grupach mieszanych wiekowo na przykładzie przedszkola miejskiego nr 40 w Łodzi – (Wyższa Szkoła Informatyki)

II nagroda – lic. Agnieszka Baumgard – Zagrożenie anoreksją wśród dziewcząt w okresie dojrzewania jako przedmiot profilaktyki szkolnej – (Wyższa Szkoła Informatyki)

W dziedzinie Kultura fizyczna

prace licencjackie (inżynierskie)

I nagroda - lic. Jakub Banach – Wpływ suplementacji kreatyniną na przyrost siły i masy mięśniowej u mężczyzn trenujących kulturystykę – (Wyższa Szkoła Informatyki)

II nagroda – lic. Anna Ziółkowska – Poziom równowagi osób trenujących strzelectwo sportowe na tle rozwoju somatycznego – (Wyższa Szkoła Informatyki)

2008

W dziedzinie Nauki pedagogiczne

prace licencjackie (inżynierskie)

III nagroda – lic. Joanna Nowak – Sposoby spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Poddębicach

2007

W kategorii pedagogika:

prace licencjackie

II nagroda –  Joanna Wożniak – „Uwarunkowania społeczne wiedzy ekonomicznej sześciolatków na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 118” –  promotor prof. Wiesława Leżańska

2006

W kategorii pedagogika:

prace licencjackie

I nagroda : Danuta Michalkiewicz za pracę pt. „Wiedza i postawy młodzieży gimnazjalnej wobec przemocy na podstawie Gimnazjum nr 35 w Łodzi” promotor prof. dr hab. Wiesława Leżańska

2005

W kategorii pedagogika:

II nagroda  – Katarzyna Brych, za pracę pt. „Warunki życia i pracy nauczycieli szkół podstawowych osiedla Łódź-Dąbrowa”, promotor prof. dr hab. Halina Gajdamowicz ;

W kategorii socjologia:

II nagroda –  Robert Marszałek, za pracę pt. „Uzależnienia wśród młodzieży w środowisku wiejskim. Analiza przyczyn i profilaktyka na przykładzie społeczności lokalnej gminy Brzeziny”, promotor prof. dr hab. Andrzej Buczyński.

Działalność studentów

Działalność naukowa naszych studentów ożywia się przy okazji organizowanych konferencji, na których zawsze realizujemy sesje studenckie. Poziom  referatów naszych studentów, opracowywanych pod okiem pracowników naukowo-dydaktycznych, należy ocenić bardzo dobrze. Obecnie rozpoczęliśmy przygotowania do  Naukowej Sesji Studenckiej na Międzynarodowych Targach Rehabilitacyjnych (Łódź, Wrzesień 2012). Nasza uczelnia będzie gospodarzem tej sesji. Przewodnictwo Komitetu Organizacyjnego powierzono Pani mgr Ewie Rokickiej a działalnością naukową studentów kierunku Fizjoterapii zajmuje się już Pani dr Elżbieta Miller. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami z kierownictwem INTERSERWISU, przy tej okazji chcemy zaprezentować naszą uczelnię i jej dorobek. Do tej iniacjatywy bardzo przychylnie i z dużym zaangażowaniem odnieśli się wszyscy nasi Dziekani. Uważam , że jest to wspaniała okazja do promocji naszej Uczelni i rozbudzenia zainteresowań naukowych studentów. Efektem tego przedsięwzięcia będzie także utworzenie Studenckiego Koła  Naukowego Fizjoterapii.

Dorobek naukowy wykładowców:

dr Włodzimierz Ziółkowski

Udział w konferencjach:

- XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS-Studencka Konferencja Okrągłego Stołu, Łódź 11-12 lutego 2012r.

- I Krajowa Konferencja naukowo-szkoleniowa „Produkty naturalne w kosmetologii” WSINF w Łodzi, 19 czerwca 2011 r., członek Komitetu Naukowego

- XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Łódź 17-19 11. 2011 r.

- Konferencja Naukowa „Nowe oblicze fizjoterapii w odnowie biologicznej i kosmetologii” WSINF w Łodzi 11-12 czerwca 2011 r., Członek Komitetu Naukowego, Przewodniczący Sesji Naukowej. Referat: Małecki H., Ziółkowski W., Fizyczne i biologiczne efekty fal dźwiękowych o wysokiej częstości (Physical and biological effects high frequency sound waves)

- Seminarium „Reforma szkolnictwa wyższego i ochrona własności intelektualnej”  Warszawa 11 maja 2011 r.

- Międzynarodowa konferencja „Fizjoterapia w chorobach narządu ruchu” WSInf w Łodzi 11 – 12 czerwca 2010r. Udział w Komitecie Naukowym i przewodniczenie jednej  Sesji Naukowej

Publikacje w latach 2010-2012 

- Gokdogan F., Strzelecka E., Ziółkowski W.(red.), Elrly Care in Selekted European Countries,The Academy of Information Technology and Skills, Łódź 2012.                                          - Małecki H., Ziółkowski W., Fizyczne i biologiczne efekty fal dźwiękowych o wysokiej częstości (Physical and bilogical effects high frequency     sound waves), [artykuł oddany do druku w „Forum fizjoterapii i kosmetologii”]

- Ziółkowski W., Strzelecka E., Opieka nad ludźmi starszymi w działalności Wyższej Szkoły Informatyki, Biuletyn WSInf nr 1-2 (kwartalnik), Łódź 2011.

- Just A., Ziółkowski W., Zdrowie i sprawność człowieka w ostatnich dekadach życia, materiały z I Konferencji Naukowej „Starość nie musi być smutna”, Kalisz 2010

- Ziółkowski W., Strzelecka E., Waśniewski S., Problematyka edukacji w zakresie opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi w WSINF, Biuletyn WSINF NR 3-4 (31) 2010 (kwartalnik)

- Szot Z., Ziółkowski W., Terapia ruchem ważną determinantą wspomagania osób w rzadkich zespołach zaburzeń rozwojowych, Forum Edukacyjne WSINF nr 7 (2010)

- Ziółkowski W., Strzelecka E., Horbaczewska D., Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi wobec problemów starzejącego się społeczeństwa, Forum Edukacyjne WSINF nr 7 (2010)

- Celińska D., Ziółkowski W., Ochrona dzieci i młodzieży w infosferze, Forum Edukacyjne nr 7 (2010)

Prof. nadzw. dr hab. Wiesława Leżańska

Udział w konferencjach

Konferencja w ramach Projektu – Poznać, Zrozumieć, Doświadczyć. Profesjonalny nauczyciel wczesnej edukacji. Referat zamawiany nt. Ile teorii, ile praktyki w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji. Łódź, kwiecień 2011.

Publikacje w 2011 r.

1.W. Leżańska (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji na drodze do profesjonalnego mistrzostwa, Wyd. UŁ, Łódź 2011, ss.317.

Słowa kluczowe: nauczyciel wczesnej edukacji – wzór osobowy, wizerunek, tożsamość, kompetencje, sukcesy i porażki zawodowe.

Praca prezentuje artykuły, których tezą przewodnią jest wzór osobowy nauczyciela wczesnej edukacji. Autorzy rozważali tę tezę w aspekcie historycznym i współczesnym wskazując na: kategoryzacje tegoż wzoru, na uwarunkowania osobowościowe i społeczne, na specyfikę kształcenia nauczyciela wczesnej edukacji oraz wizje „dobrego nauczyciela” małych dzieci.

2.W. Leżańska, Historyczny aspekt kształtowania wzoru osobowego nauczyciela wczesnej edukacji, [w:] W. Leżańska (red.) Nauczyciel wczesnej edukacji na drodze do profesjonalnego mistrzostwa, Wyd. UŁ, Łódź 2011, ss.9-27.

Słowa kluczowe: nauczyciel wczesnej edukacji –wzór osobowy w okresie Oświecenia, model pozytywistyczny, modernistyczny, profesjonalizm.

Autorka rozważa wzór osobowy nauczyciela wczesnej edukacji w aspekcie historycznym. Analizuje w tym zakresie prace pedagogów polskich okresu Oświecenia, Pozytywizmu, Drugiej Rzeczpospolitej. Próbuje ukazać ewolucję na drodze kształtowania profesjonalnego nauczyciela małych dzieci.

3.W. Leżańska, Rozwój zawodowy a poczucie podmiotowości nauczyciela wczesnej edukacji, [w:] J. Bonar i A. Buła (red.), Poznać, Zrozumieć, Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji, Wyd. „Impuls”, Kraków 2011, ss. 39-53.

Słowa kluczowe: nauczyciel wczesnej edukacji – rozwój zawodowy, podmiotowość, kwalifikacje, kompetencje.

Autorka rozważa problem rozwoju zawodowego nauczyciela wczesnej edukacji w trzech obszarach:  1/ wyjaśnia czym jest poczucie podmiotowości nauczyciela, 2/ objaśnia czym jest rozwój zawodowy, 3/ próbuje odpowiedzieć na pytanie , w jakim stopniu poczucie podmiotowości sprzyja rozwojowi zawodowemu nauczyciela wczesnej edukacji.

Wszystkie powyższe prace z afiliacją UŁ

4.RedaktorForum Edukacyjnego Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia WSInf, Nr 8 (2011)

5.Leżańska W., Polityka oświatowa Stefana Kopcińskiego, Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia, Nr 8 (2011), ss. 29-43.

prof. dr inż Zbigniew Szot

1.Artykuły naukowe (opracowania)

Szot Z., Ziółkowski W. (2010), Terapia ruchem ważną determinantą wspomagania osób o rzadkich zespołach zaburzeń rozwojowych [W:] Forum Edukacyjne – Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi: Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia. Łódź, nr 7, s. 157-174

Szot Z., Szot T., Animacje Kultury Fizycznej – nowe rozwiązania. Forum Edukacyjne... op. Cit., 143-155

2.Skrypty:

Szot Z., Tomczak M., Proczek A., Paterek J. (2010) Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne, dwójkowe i piramidy [W:] Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków Wyd II, 147 s

3.Artykuły popularne

Szot Z. (2010) Wspomnienie o naszym nauczycielu narciarstwa. Panorama AWFiS w Gdańsku nr 53, XII 2010, s. 38-39

Szot Z., (2010) Stowarzyszenie Absolwentów i Miłośników AWFiS w Gdańsku rozpoczyna swoją działalność. Panorama AWFiS w Gdańsku, nr 63 XII, 2010, s. 24

4.Konferencje

Szot Z., (2010) XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Phisical Activity of people at different age”. Uniwersytet Szczeciński: Instytut Kultury Fizycznej. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Oddział w Szczecinie. 2-3 grudnia 2010. (wygłaszanie referatu)

5.Promocje:

otwarcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszce Brzozowskiej  w AWF Poznań (21 IX 2010) nt. Wynik sportowy a wybrane zadania testowe dziewcząt w wieku 7-9 lat ( promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szot)

Agnieszka Przedborska

Publikacje

Agnieszka Przedborska, Łukasz Kikowski, Mariusz Kawczyński, Małgorzata Misztal, Agnieszka Chrobak, Jan  Raczkowski 

Wykorzystanie  pozaustrojowej  fali  uderzeniowej  w  leczeniu entezopatii w obrębie pięty - doniesienie wstępne 

Kwartalnik Ortopedyczny 2012,3

prof. Mirosław Janiszewski

Monografie naukowe

„Związki muzyki z medycyną „, wyd. WSInf, Łódź, 2010.

„Prophylaxis and physiotherapy In the occupational hazard At the  musician”, wyd. WSInf, Łódź, 2010.

Podręczniki

“Anatomia funkcjonalna”, wyd. WSInf, Łódź, 2010.

„Fizjoterapia w Reumatologii”, wyd. WSInf, Łódź, 2010.

„Balneologia z fizjoterapią”, wyd. WSInf, Łódź, 2010.

„Arteterapia dla fizjoterapeutów”, wyd. WSInf, Łódź, 2010.

Artykuły naukowe

Agresja i jej geneza, zesz.nauk., WSInf, 2010, 5-20

Analiza biomechaniczna dynamiki i statyki narządu ruchu u muzyków instrumentalistów, zesz.nauk., WSInf, 2010, 21-34

Analiza przeciążeń zawodowych muzyków instrumentalistów, zesz.nauk., WSInf, 2010, 35-58

Analiza psychotechniczna czynnościowego narządu wykonawczego muzyków, zesz.nauk., WSInf, 2010, 59-70

Analiza skuteczności terapii manualnej, kinezyterapii i fizykoterapii w przeciążeniach zawodowych muzyków, zesz.nauk., WSInf, 2010, 71-85

Analiza wybranych parametrów mechanizmu oddychania – muzyków instrumentalistów dętych, zesz.nauk., WSInf, 2010, 86-95

Emocje i uczucia w muzykoterapii, zesz.nauk., WSInf, 2010, 96-99

Fizjologiczne przejawy emocji jako czynnik narażenia zawodowego muzyków, zesz.nauk., WSInf, 2010, 100-107

Muzykoterapia pod lupą, zesz.nauk., WSInf, 2010, 108-115

Sposoby oddziaływania muzyką, zesz.nauk., WSInf, 2010, 116-123

Zastosowanie wybranych form rekreacji jako profilaktyki przeciążeń zawodowych muzyków instrumentalistów, zesz.nauk., WSInf, 2010, 124-130

mgr Alicja Szymańska-Paszczuk

11 – 12 czerwiec 2011 -II Konferencja naukowa: „Nowe oblicze fizjoterapii w odnowie biologicznej i kosmetologii”- przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

19 listopad 2011 - III konferencja naukowa: Produkty naturalne w kosmetologii”

przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Artykuł pt. „Wpływ promieniowania ultrafioletowego na skórę człowieka”

opublikowany w kwartalniku Acta Balnologica nr 1/2012.

Artykuł pt. „Starzenie się skóry i jej możliwości rewitalizacji w nowoczesnych

terapiach kosmetycznych”- opublikowany w kwartalniku Acta Balneologica nr 2/12

Artykuł pt. „Fizykalne metody wspomagania transportu przeznaskórkowego w

Nowoczesnych zabiegach kosmetycznych” –„ Forum Fizjoterapii i Kosmetologii”

Zakończony jest I etap badań ankietowych dot. Zarządzania i organizacji

ośrodków Spa do pracy doktorskiej pt. „Rozwój ośrodków  Spa jako forma rewitalizacji społeczeństwa”.

Dr n. med. Marek Kiljański

Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym:

 • Acta Clinica et Morphologica;  Związki siły statycznej i eksplozywnej mięśni z wysklepieniem stóp mężczyzn; Lizis P., Witoński D., Znojek – Tymborowska J., Gałuszka R., Gałuszka G., Kiljański M.: 2010, 2, 26-32.
 • Acta Clinica et Morphologica; Metody usprawniania psychoruchowego dzieci z zespołem Downa; Witoński D., Znojek – Tymborowska J., Lizis P., Gałuszka R., Gałuszka G., Kiljański M.: 2010, 58-63

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny:

 1. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi; Terapia Manualna Janiszewski M., Kiljański M. [red.]:  Łódź 2011r.
 2. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi; Współczesne metody rehabilitacji. Janiszewski M., Kiljański M. [red.]:. Łódź 2011 r. 

Wykłady zaproszone:

 1. Kiljański M.: Wpływ urazu na zaburzenie propriocepcji jako przyczyna zaburzeń funkcjonalnych stawów obwodowych na przykładzie stawu skokowego i barkowego. Konferencja naukowa: „Spojrzenie na dzisiejszą medycynę przez pryzmat szkoły Profesora Andrzeja Seyfrieda”. Warszawa 14.05. 2011 r.
 2. Kiljański M.: Zaburzenia czucia ułożenia po urazach stawów obwodowych jako przyczyna zaburzeń funkcjonalnych. IV Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej. Międzyzdroje 30. 09. – 1.10. 2010 r.
 3. Kiljański M.: Research into Physiotherapy. 8 OPTL International Congress Diversity In Physiotherapy  Beirut 17 – 18. 10. 2011

Referaty:

 1. Kiljański M., Wierdak K.: Metody rehabilitacji w usprawnianiu uszkodzeń barku. 5 International Course In Shoulder, Elbow and Surgary. Poznań 17 -19. 01.2011. Woszczak M., Szczegielniak J., Kiebzak W., Kiljański M.: Co nowego w stwardnieniu rozsianym. Konferencja naukowo – szkoleniowa  Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Pabianice 29.06.2011r.
 2. Kiebzak W., Szczegielniak J., Woszczak M., Kiljański M.: Znaczenie fizjoterapii w postępowaniu leczniczym w przypadkach zaburzeń tworzenia stawu biodrowego. Konferencja naukowo – szkoleniowa  Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Pabianice 29.06.2011r.
 3. Szcegielniak J., Kiebzak W., Woszczak M., Kiljański M.: Leki w fizjoterapii. Konferencja naukowo – szkoleniowa  Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Pabianice 29.06.2011r.
 4. Wierdak K., Kiebzak W., Woszczak M., Szczegielniak J., Kiljański M.: Wpływ działania terapii sygnałem pulsującym na poprawę jakości życia pacjentów z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa. Konferencja naukowo – szkoleniowa  Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Pabianice 29.06.2011r.
 5. Kiljański M., Wierdak K.:Znaczenie i dostępność fizjoterapii w szczególnym rodzaju niepełnosprawności. 19 Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi „Rehabilitacja 2011”.  Sympozjum naukowe Aktualne problemy życia osób niepełnosprawnych w Polsce i w Europie. Łódż 6-7. 10. 2011 r.
 6. Kiljański M. Wpływ masażu polem elektrostatycznym o różnej częstotliwości na napięcie wybranych mięśni szkieletowych obręczy barkowej.  XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Łódź 17–19.11. 2011 r.
 7. Kiljański M. Dostępność usług w zakresie rehabilitacji w ramach NFZ. XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Łódź 17–19.11. 2011 r.
 8. Kiljański M. Ocena skuteczności rehabilitacji węchu u chorych po laryngektomii całkowitej. XV Jubileuszowy Międzynarodowy  Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Łódź 17–19.11. 2011 r.
 9. Kiljański M. Fizjoterapia w osteoporozie. XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Łódź 17–19.11. 2011 r.

Członkostwo z wyboru:

W Komitetach i radach naukowych:

 1. Fizjoterapia Polska
 2. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
 3. Ogólnopolski Przegląd Medyczny
 4. Rehabilitacja w Praktyce.

W Komitetach organizacyjnych:

 1. Ogólnopolskiej Konferencji Perspektywy Rozwoju Rehabilitacji w Polsce Pabianice 5-6.01. 2011 r.
 2. XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Łódź 17–19.11. 2011 r.
 3. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Międzynarodowy Dzień Inwalidy Zgorzelec 24 – 27. 03. 2011 r.
 4. Konferencja naukowa: „Spojrzenie na dzisiejszą medycynę przez pryzmat szkoły Profesora Andrzeja Seyfrieda”. Warszawa 14.05. 2011 r.   
 5.  IV Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej. Międzyzdroje 30. 09. – 1.10. 2010 r.
 6. Sympozjum naukowe podczas Targów Rehabilitacja 2011, Łódż 6-7. 10.2011r.

Władzach towarzystw:

 1. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Nagrody i wyróżnienia

Kiljański Marek: Medal Komisji Edukacji Narodowej 

Inne

 1. Ekspert Ministra Zdrowia ds. opiniowania wniosków obywateli Państw członkowskich Unii Europejskiej o uznanie kwalifikacji zawodowych.
 2. Powołany przez Ministra Zdrowia w skład zespołu opracowującego projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej.
 3. powołany przez Ministra Zdrowia w skład zespołu opiniującego wnioski o przyznanie akredytacji do prowadzenia specjalizacji z Fizjoterapii.
 4. Członek państwowej komisji egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych Z Fizjoterapii.
 5. Uczestnictwo w Kongresie Światowej Konfederacji Fizjoterapii w Amsterdamie 21-24. 06.2011r.
 6. Delegat Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii na 17 Generalny Meeting Światowej Konfederacji Fizjoterapii w Amsterdamie 18-20. 06. 2011r. 

Pedagogika Łódź

SZOT  Zbigniew  prof.. Dr inż..
KICOWSKA  Alicja   prof..nadzw.dr hab..
WIŚNIEWSKI Czesław  dr hab..
GAJDAMOWICZ  Halina   dr hab. 
ZIÓŁKOWSKI WLODZIMIERZ dr
STEMPCZYŃSKA Joanna  dr
HORBACZEWSKA Dorota   dr
FRANKOWSKA  (Zientarska) Agnieszka  dr
JANICKA Iwona  prof..nadzw.dr hab..
LEŻAŃSKA Wiesława  dr hab..
ZALEWSKA-PAWLAK  Mirosława  dr hab..
SZCZEPAŃSKA  Beata  dr  
BADURA Jan  dr
BUŁA Anna  dr
TYL Anna  dr
PŁÓCIENNIK Elżbieta  dr

Pedagogika Bydgoszcz

JUNDZIŁŁ Juliusz  prof..dr hab..
STAWOSKA-JUNDZIŁŁ  Bożena dr hab..
Grabianowska Katarzyna  dr  
ŻUCHELKOWSKA Krystyna  dr hab..

Pedagogika Opatówek

SMYKOWSKA  Dorota   dr  

 

Wykładowcy

Pedagogika Łódź

SZOT  Zbigniew  prof.. Dr inż..
KICOWSKA  Alicja   prof..nadzw.dr hab..
WIŚNIEWSKI Czesław  dr hab..
GAJDAMOWICZ  Halina   dr hab. 
ZIÓŁKOWSKI WLODZIMIERZ dr
STEMPCZYŃSKA Joanna  dr
HORBACZEWSKA Dorota   dr
FRANKOWSKA  (Zientarska) Agnieszka  dr
JANICKA Iwona  prof..nadzw.dr hab..
LEŻAŃSKA Wiesława  dr hab..
ZALEWSKA-PAWLAK  Mirosława  dr hab..
SZCZEPAŃSKA  Beata  dr  
BADURA Jan  dr
BUŁA Anna  dr
TYL Anna  dr
PŁÓCIENNIK Elżbieta  dr

Pedagogika Bydgoszcz

JUNDZIŁŁ Juliusz  prof..dr hab..
STAWOSKA-JUNDZIŁŁ  Bożena dr hab..
Grabianowska Katarzyna  dr  
ŻUCHELKOWSKA Krystyna  dr hab..

Pedagogika Opatówek

SMYKOWSKA  Dorota   dr  
Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki