Pomoc materialna

rekrutacja2

Pomoc materialna

Pomoc materialna na rok akademicki 2015/2016

 

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne, rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy 2015/2016 zobowiązani są do złożenia wniosków oraz dokumentów w terminie od 15 września do 31 października 2015r.

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE:

wtorek

12.30-17.00

piątek

8.30-13.00

sobota

8.30-12.30

 

INFORMACJE O POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

Wnioski o przyznanie stypendium: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się po semestrze letnim w terminie od 15 września do 31 października, a po semestrze zimowym od 15 lutego do 31 marca. Wnioski o przyznanie zapomogi składa się w trybie doraźnym.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą objąć maksimum 10% studentów danego roku, trybu i kierunku studiów, którzy złożyli indeksy do rejestracji w dziekanacie w wymaganych terminach, tj.:

do 15 października

do 30 marca (w przypadku nie zaliczenia semestru zimowego i nie złożenia indeksu do w/w terminu, od dnia 1 kwietnia zawiesza się wypłatę przyznanego stypendium rektora).

 Przypominamy, że zgodnie z § 9 pkt 7 Regulaminu pomocy materialnej WSIU w Łodzi
„W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku pracownik Uczelni wzywa studenta poprzez umieszczenie komunikatu w Dzienniku Wirtualnym Studenta do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od chwili powiadomienia.
W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek pozostaje bez rozpatrzenia do chwili uzupełnienia.”

Przypominamy o możliwości korzystania ze stypendium socjalnego od pierwszego semestru.   

 

 

Aby otrzymać stypendium należy złożyć następujące dokumenty:

Rodzaj stypendium

Należy złożyć

Stypendium socjalne

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 9
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 2
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Dokumenty zgodne z Załącznikiem do Regulaminu pomocy materialnej nr 1 (wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne)

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 10
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 8
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Zaświadczenie potwierdzające uzyskane osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

 

Zapomoga

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 7
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 2
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Dokumenty zgodne z Załącznikiem do Regulaminu pomocy materialnej nr 1

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie pomocy materialnej.

Pobierz załączniki:

Regulamin pomocy materialnej
Zarządzenie Rektora

zał. 1   Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne
zał. 2   Oświadczenie studenta o wysokości średniego dochodu netto
zał. 3   Oświadczenie członków rodziny dotyczące dochodów z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego bądź w formie karty podatkowej
zał. 4   Oświadczenie ( składamy przy dodatku mieszkaniowym)
zał. 5   Oświadczenie  ( dotyczy wszystkich stypendiów )
zał. 6   Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
zał. 7   Wniosek o przyznanie zapomogi
zał. 8   Stypendium Rektora
zał. 9   Stypendium socjalne
zał.10  Stypendium specjalne  (dla osób niepełnosprawnych)
zał.11  Wniosek o przyznanie stypendium na kolejny semestr
zał.12  Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
zał.13  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( dotyczy stypendium Rektora )
zał.14  Oświadczenie ( o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa  z żadnym z rodziców )