Wymagane dokumenty

rekrutacja2

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • podanie na obowiązującym formularzu WSInf - e-rekrutacja
 • zaświadczenie lekarskie dotyczy kierunków:
  • Wychowanie Fizyczne
  • Fizjoterapia
  • Kosmetologia
  • Pedagogika II stopnia (Specjalność Pedagogika Aktywności Ruchowej)
  • zaświadczenie lekarskie powinno być od lekarza medycyny pracy. W punkcie rekrutacyjnym wydajemy skierowania.
 • 4 fotografie (aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia w Łodzi wnoszą opłaty bezpośrednio w kasie Uczelni zaś kandydaci na studia w Bydgoszczy, Opatówku i Włocławku na konto w Pekao S.A. VII O/Łódź nr 53 1240 2539 1111 0000 3938 6478)

Kandydaci spoza Łodzi na studia na kierunku Informatyka w trybie e-learningu wnoszą wpisowe i opłatę rekrutacyjną na konto w PKO BP S.A. VI O/Łódź nr 45 1020 3408 0000 4802 0016 3303.

Kandydaci na kierunki: Grafika oraz Architektura Wnętrz po dostarczeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych proszeni są o uzgodnienie w Punkcie rekrutacyjnym terminu prezentacji swojego dotychczasowego dorobku artystycznego.

Kandydaci z kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia, Wychowanie Fizyczne oraz Pedagogika II stopnia (Specjalność Pedagogika Aktywności Ruchowej) w Punkcie rekrutacyjnym otrzymają podpisane przez Dziekana skierowania na badania do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zdolność do studiowania na wybranym kierunku.