Informatyka – studia I stopnia

rekrutacja2

Informatyka – studia I stopnia

Studia I stopnia (inżynierskie),

Studia 7 semestralne – stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne)

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów zawodowych I-go stopnia z tytułem inżynier oraz prawo do kontynuowania nauki na studiach II-go stopnia i studiach podyplomowych


Program studiów jest w stworzony na bazie ministerialnego minimum programowego dla studiów I stopnia na kierunku informatyka i umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia na dowolnej uczelni. Materiał rozszerzający ministerialne minimum jest profilowany dla kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na WSInf oraz na wszystkich innych uczelniach spełniających kryteria ministerialne dla studiów II stopnia. Sylwetka absolwenta – inżyniera informatyka – jest zgodna z ogólnoświatowymi trendami i nie zawiera elementów będących spuścizną po archaicznych kierunkach studiów.

 

Specjalność wybierana jest po ukończeniu 4 semestru studiów. Utworzenie
specjalności uzależnione jest od zainteresownia studentów.

 

S P E C J A L N O Ś C I :

Grafika Komputerowa

W ramach specjalności „Grafika komputerowa” student zdobywa wiedzę z zakresu projektowania szeroko rozumianej grafiki użytkowej. Mieszczą się w niej zarówno zagadnienia związane z reklamą, grafiką informacyjną, ale także prezentacyjną i hobbystyczną. Ponadto w ramach zajęć studenci zapoznają się z podstawami DTP, poligrafii cyfrowej oraz mają okazję nauczyć się tworzenia atrakcyjnych wizualnie aplikacji internetowych. Specjalizacja daje podstawy teoretyczne na temat kompozycji graficznych, jak również wyczula poczucie estetyki. Student zostaje przygotowany do samodzielnej lub zespołowej pracy w firmach świadczących usługi internetowe, zajmujących się składem i montażem komputerowym, w agencjach reklamowych etc. Profil specjalności „Grafika komputerowa” zwiększa także przydatność absolwenta dla każdej firmy. Informatyk z taką specjalnością staje się bardziej wszechstronny a przez to bardziej atrakcyjny na rynku pracy.

Programowanie i bazy danych

Absolwent specjalności to przede wszystkim biegły programista i menedżer projektów programistycznych. Posiada umiejętności programowania przy wykorzystaniu popularnych na rynku środowisk strukturalnych oraz obiektowych, włączając w to programowanie tworzenia aplikacji webowych, mobilnych, programowanie wizualne, systemowe oraz niskopoziomowe. Dysponuje praktyczną wiedzą na temat zarządzania projektem programistycznym, zna metody i narzędzia wspomagające inżynierię programowania. Dysponuje wiedzą na temat korzystania i administrowania bazami danych. Potrafi integrować różne systemy informatyczne, bazując na rozwiązaniach obcych i własnych.

Sieci komputerowe

Absolwent będzie przygotowany do administrowania projektowania  lokalnych (LAN), jak i rozległych (WAN) sieci komputerowych. Przygotowanie praktyczne obejmuje zarówno wiedzę z zakresu nowoczesnego sprzętu sieciowego oraz protokołów komunikacyjnych, jak również z zakresu zarządzania sieciami. Absolwent będzie ponadto wprowadzony w specyfikę i sposób korzystania z urządzeń firmy CISCO. Będzie on także posiadał wiedzę na temat techniki światłowodowej, co powinno przyczynić się do zwiększenia jego szans na rynku pracy.

Technologie mobilne

Absolwent tej specjalności będzie posiadał pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną z zakresu nowoczesnych technologii mobilnych, projektowania i programowania aplikacji internetowych i mobilnych, programowania w środowisku sieciowym, analizy danych internetowych oraz przetwarzania informacji multimedialnych. Będzie także zapoznany ze specyfiką sieci bezprzewodowych WLAN, WiMAX,  sieci komórkowych 3G i 4G i systemów satelitarnych. Wiedza i umiejętności, które zdobędzie zwiększą jego szanse na rynku pracy.

 

Cennik studiów