Oferta dla słabo słyszących

rekrutacja2

poniedziałek, 02 lipca 2012 06:30

Oferta dla słabo słyszących

WARSZTATY POLICEALNE

 

w grupach osób słabosłyszących i niedosłyszących

(w zajęciach uczestniczy lektor języka migowego)

 

 

 

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk wizualnych (360 h)

 

Absolwenci warsztatów będą posiadać wiedzę z zakresu kultury i sztuki, będą świadomymi i aktywnymi uczestnikami współczesnej kultury. Nabędą umiejętność łączenia wiedzy ogólno humanistycznej z własnym doświadczeniem artystycznym, co umożliwi im rozwój i doskonalenie własnego programu artystycznego.

   Program zajęć obejmuje bloki tematyczne:

 1. ogólno humanistyczny, a w nim m.in. zajęcia z zakresu estetyki, historii sztuki, psychologii widzenia i kompozycji;
 2. warsztaty z rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki warsztatowej i artystycznej, fotografii i multimediów.

 

Grafika artystyczna (360 h)

Absolwent warsztatów pogłębi wiedzę w zakresie artysty grafika i uzyska podstawy wiedzy z zakresu grafiki użytkowej. Zapozna się z różnymi przejawami i formami grafiki artystycznej i użytkowej z uwzględnieniem współczesnych działań w grafice. W pełni będzie mógł realizować i rozwijać własny program artystyczny.

Program zajęć poza blokiem przedmiotów ogólno humanistycznych (m.in. estetyka, socjologia kultury, marketing i wiedza prawna o działalności artystycznej i projektowej) zapozna się z blokiem przedmiotów realizowanych w formie pracowni warsztatowych np. z zakresu rysunku, malarstwa, fotografii, projektowania graficznego, grafiki warsztatowej, projektowania stron www. Program ponadto obejmuje blok przedmiotów technologicznych takich jak: programy graficzne w technologii komputerowej.

 

Etyka i etykieta ( w tym savoir vivre – 120 h).

 

Warsztaty z zakresu Etyki i etykiety wyjaśnią m.in. takie pojęcia jak: kultura osobista, bon ton, dobre wychowanie, dobre maniery, etykieta. Co jest przeciwieństwem savoir vivre i dlaczego znowu zaczyna on obowiązywać? Zaprezentowane zostaną zasady i filozofia savoir vivre i wynikająca z nich etykieta (m.in. dotycząca ubioru, jedzenia, komunikowania się, sposobu organizacji przyjęć). Celem warsztatów jest ukazanie savoir vivre jako sztuki życia – pewną całościową receptę na życie. Program zajęć obejmuje zakres wiedzy z savoir vivre, etyki oraz kultury słowa i mowy ciała

 

 

Opieka domowa nad osobą starszą i niepełnosprawną (210 h).

 

Uczestnik warsztatów pozna podstawowe zagadnienia z zakresu m.in. gerontologii społecznej i jej zadań, specyfiki starzenia się i starości – starości jako kategorii wiekowej, edukacji zdrowotnej i rewitalizacji osób starszych, chorób wieku starczego, podstawowej opieki i higieny, zasad podawania leków, przystosowania mieszkania do opieki nad chorym, niwelowania barier architektonicznych oraz przeciwdziałania stresom i wypaleniu opiekuna.

Celem warsztatów jest przygotowanie profesjonalnego opiekuna.

 

Zaawansowane możliwości pakietów biurowych Microsoft Office oraz OpenOffice

(160 h)

W ramach warsztatów uczestnik zapozna się z rozszerzonymi możliwościami pakietu MS Office 2007 lub 2010 oraz Open Office, a także Libre Office. Po zakończeniu warsztatów absolwent będzie posiadał umiejętności:

 • tworzenia, edytowania i formatowania zaawansowanych dokumentów w różnych edytorach tekstu;
 • tworzenia dokumentów (listów, etykiet, kopert) korespondencji seryjnej;
 • przygotowania formularzy elektronicznych pozwalających na wprowadzenie określonych danych;
 • osadzenia obiektów i ich połączenia z dokumentami źródłowymi;
 • będzie potrafił wykorzystać zaawansowane możliwości arkuszy kalkulacyjnych w celu przygotowania dokumentów;
 • utworzyć zaawansowaną prezentację, wykorzystującą nowe możliwości w postaci min. animacji czy zaawansowanego formatowania;
 • instalacji i zarzadzania oprogramowaniem w systemie operacyjnym (Linux Ubuntu)

Administracja strona www przy użyciu systemu CMS na przykładzie Joomla (180 h)

Uczestnik warsztatów zapozna się z:

 • podstawami HTML;
 • instalacją serwera www;
 • instalacją CMS;
 • podstawami przetwarzania grafiki (gimp)
 • podstawami zarządzania stroną.

Podstawy sieci komputerowych w oparciu o moduł Cisco CCNA (90 h).
STUDIA I-go STOPNIA

 

w grupach osób słabosłyszących i niedosłyszących

(w zajęciach uczestniczy lektor języka migowego)

- Informatyka

specjalności :

- Grafika Komputerowa


Pedagogika

          specjalności:

          - Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza z promocją zdrowia

          - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

          - Wychowanie przedszkolne i opieka żłobkowa

          - Pedagogika rodziny i resocjalizacja rodzin dysfunkcyjnych

          - Pedagogika wczesnoszkolna z informatyką

          - Pedagogika szkolna i edukacja dla rynku pracy

          - Pedagogika w zakresie patologii i dewiacji społecznych

          - Edukacja artystyczna (w zakresie sztuk wizualnych) i pedagogika wczesnoszkolna