Monitoring karier absolwentów

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów WSIU


Zgodnie z nowelizacją Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r., która weszła w życie z dniem 1 października 2011r. Uczelnie Wyższe maja obowiązek Monitorowania Karier Zawodowych swoich Absolwentów.

Obowiązek ten  na Wyzszej Szkole Informatyki i Umiejętności realizowany jest przez Akademickie Biuro Karier BAZa.

Badanie obejmuje każdy rocznik absolwentów opuszczających mury Uczelni począwszy od roku akademickiego 2011/2012.


Badanie podzielone jest na dwa etapy.


Pierwszy etap obejmuje wypełnienie "Ankiety wstępnej" przez studenta przygotowującego się do złożenia pracy licencjackiej bądź magisterskiej. Wypełnienie Ankiety wstepnej jest warunkiem koniecznym rozliczenia się z ABK BAZa w elektronicznej karcie obiegowej. Ankieta dostępna jest do pobrania na stronie ABK BAZa.

Drugi etap obejmuje badanie ankietowe powtórzone po roku, trzech i pięciu latach. Ankieta monitorująca rozsyłana jest pocztą elektroniczną.

 

Celem monitorowania karier zawodowych absolwentów uczelni jest:


  1. uzyskanie informacji na temat aktualniej sytuacji zawodowej absolwentów, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem osiągniętego wykształcenia,

  2. weryfikacja jakości i efektywności kształcenia na uczelni, 

  3. uzyskanie informacji na temat przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów w odniesieniu do potrzeb rynku pracy i rozwoju zawodowego absolwentów,

  4. uzyskanie informacji na temat dalszych planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów,

  5. dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy

Celem długoterminowy badania jest ocena zakładanych przez uczelnię efektów kształcenia oraz dostosowanie kształcenia do rozwoju społeczno-gospodarczego i potrzeb rynku pracy.


W górę
Joomla SEO by AceSEF